Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ἄγρει δ' οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός

  • Διάλεξη του Άγγελου Ματθαίου με τίτλο "Ἄγρει δ' οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός: Ἐπιγραφικὰ χαράγματα τοῦ πότου, τῆς ραστώνης, τῆς λοιδορίας καὶ τοῦ ἔρωτος"
  • 14/02/2018 και ώρα 19:00
  • αμφ. Σαράτση

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00, στo Αμφιθέατρο Σαράτση, ο Άγγελος Π. Ματθαίου θα δώσει την εναρκτήρια διάλεξη του ΠΜΣ του ΙΑΚΑ, με τίτλο Ἄγρει δ' οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός: Ἐπιγραφικὰ χαράγματα τοῦ πότου, τῆς ραστώνης, τῆς λοιδορίας καὶ τοῦ ἔρωτος.

Περίληψη

Οἱ ἐπιγραφὲς ἐπὶ ἀγγείων πότου, πρωτίστως ἐγχάρακτες ἀλλὰ καὶ γραπτές, εἶναι οἱ παλαιότερες σωζόμενες Ἑλληνικὲς ἐπιγραφές. Στὴν ὁμιλία παρουσιάζονται ἐπιγραφὲς ἐπὶ ἀγγείων καὶ ἐπὶ βράχων ποὺ σκιαγραφοῦν ὄψεις τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Βιογραφικό σημείωμα

Ὁ Ἄγγελος Π. Ματθαίου ἐσπούδασε Ἀρχαιολογία καὶ Ἱστορία στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φοιτήσεώς του μεταξὺ ἄλλων διδάχθηκε Κλασσικὴ Ἀρχαιολογία ἀπὸ τὸν Νικόλαο Μ. Κοντολέοντα καὶ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλολογία ἀπὸ τὸν Ἀριστόξενο Σκιαδᾶ. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1972 καὶ 1977 ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Στεφάνου Ν. Κουμανούδη, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν εἰσήγαγε στὴν μελέτη τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν καὶ τῆς Ἀττικῆς Τοπογραφίας.

Μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς τομεῖς ἀσχολεῖται ἔκτοτε. Εἶναι ἱδρυτικὸ μέλος (1985) καὶ γραμματεὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας (1987 κἑ). Τὸ 1983 ἵδρυσε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Γιάννη Πίκουλα καὶ τὸν Ἄρη Τσαραβόπουλο τὸ ἀρχαιογνωστικὸ περιοδικὸ ΗΟΡΟΣ. Εἶναι μέλος τῆς ἐκδοτικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ὑπεύθυνος τῶν ἐπιγραφικῶν μελετῶν καὶ ὅσων ἀφοροῦν στὴν Ἀττικὴ Τοπογραφία. Ἔχει δημοσιεύσει ἐννέα αὐτοτελῆ βιβλία καὶ 190 ἄρθρα, καὶ ἔχει ἐπιμεληθῆ τὴν ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν ἕξι διεθνῶν ἐπιγραφικῶν συνεδρίων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας