Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Καλλίοπη Μαυρομμάτη

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκουσα
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Φυσικό περιβάλλον στο Βυζάντιο, Κοινωνία και καθημερινός βίος των Βυζαντινών, Ιστορική γεωγραφία και επιστήμη
  • Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 15:00-16:00
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Κατέχει διδακτορικό (2014) και μεταπτυχιακό τίτλο (2007) με ειδίκευση στην Βυζαντινή
Ιστορία (Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ). Είναι
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και διδάσκουσα Βυζαντινής Ιστορίας (Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, ΙΑΚΑ) (2017) .

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας