Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ελευθερία Δέλτσου

 • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αστική και αγροτική ανθρωπολογία, ελληνική εθνογραφία, πολιτικές του πολιτισμού, ανθρωπολογία του χώρου, οικονομική ανθρωπολογία, ανθρωπολογία του τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοιολογήσεις της αρχαιότητας, κοινωνικά κινήματα
 • Γραφείο: 5 11
 • Τηλέφωνο: 2421074532
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Πτυχίο αγγλικής φιλολογίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακές σπουδές στη λαογραφία (ΑΠΘ), στην κοινωνική ανθρωπολογία (Indiana University), Ph.D. στην κοινωνική ανθρωπολογία (Indiana University). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις πολιτικές του πολιτισμού και του παρελθόντος, στις εννοιολογήσεις της «παράδοσης» και της «νεοτερικότητας», στις διάφορες μορφές τουρισμού, στα Ευρωπαϊκά προγράμματα του πολιτισμού και ανάπτυξης, στις αντιλήψεις της ελληνικής αρχαιότητας, στα κοινωνικά κινήματα.

Δημοσιεύσεις

Dissertation
 • Praxes of Tradition and Modernity in a Village in Northern Greece. PhD Dissertation, Indiana University.
Chapters in books and Conference Proceedings
 1. “Greek Movies and Society: An Analysis of the Filmic Discourse on Social Change,” in E.F. Lagopoulos, K. Boklund-Lagopoulos, V. Tentokali, K. Tsoukala (eds.), Humans as Signifiers, Vol. 1, Discourse and Ideology, Thessaloniki: Paratiritis and Greek Semiotic Society, pp.330-346 (1996) (in Greek)
 2. “Tourist Development and the Formulation of Nature and Tradition: Examples from Northern Greece,” in V. Nitsiakos, H. Kasimis(eds.), The Balkan Mountain Space: Construction and Transformations, Athens: Plethro/ Konitsa Municipality, pp.231-248 (2000) (in Greek)
 3. “The Rhetoric of ‘Development’ as Discourse for the Construction of Place and Politics,” in G. Paschalidis and E. Hondolidou(eds.), Semiotics and Culture: (vol. ΙΙ) Ideology-Science-Art-Architecture, Thessaloniki: Paratiritis, pp.62-70 (2001)
 4. “ ‘Cultural Heritage’ in the Present and the Future: Perceptions and Practices of a National Past and a European Future,” in The Present of the Past: History, Folklore, Social Anthropology, Athens: Moraitis, pp.209-231 (2002) (in Greek)
 5. “Pontic Memories, Regional Associations and Politics: The Formulation of Public Memory and its Significance for the Pontic Refugees of 1922 in Thessaloniki in year 2000,” in V.K. Gounaris and I.D. Mihailidis (eds.), Refugees in the Balkans: Memory and Assimilation, Athens: Patakis, pp.253-285 (2004) (in Greek)
 6. “Negotiating European and National Identity Boundaries in a Village in Northern Greece” in  H. Kopnina, Ch. Moutsou, J. Stacul (επιμ.), Crossing European Boundaries: Beyond Conventional Categories, Oxford/New York: Berghahn Books, pp. 197-209 (2005).
 7. “Time, Place and Nostalgia in Alternative Tourism Representations” in “Economy and Society Facing the New Challenges of the Global Agri-Cattle System”. Proceedings of the 9th Conference of the Agricultural Economy Association, The Agricultural Landscape of the Greek Countryside: Changes of the Productive Systems and the Representations Associated with the Landscape (2007) CD-rom. (in Greek).
 8. “Cultural Associations, Historical Memory and Other Politics: à l'occasion of Pontic Associations’ public appearances”, in M. Pavlou and A. Skoulariki (eds.), Migrants and Minorities: Discourse and Politics, Vibliorama (ΚΕΜΟ series) (2010). ).(in Greek)
 9. “The Designation of a Historic Locus in Greece as an Exercise of Knowledge and Localism,” in S. Sutton and A. Stroulia (eds.), «Archaeology in Situ: Sites, Archaeology, and Communities in Greece», pp. 241-266. Lexington Books (2010)
 10. “Greece, the Balkans and Europe in Anthropology”, in " Greece, the Balkans and Europe in Anthropology" in V. Nitsiakos, I. Manos, G. Agelopoulos, A. Angelidou and V. Dalkavoukis (eds.) «Balkan Border Crossings. Second Annual of the Konitsa Summer School.» Berlin: Lit-Verlag, pp. 45-62 (2011). ISBN 9783643800923
 11. “‘Thessaloniki Otherways/-wise’ goes to Germany: A journey of urban activism” E-publication of the conference proceedings “Changes and Redefinitions of Space in Greek Crisis” (Department of Architecture, University of Thessaly), (2013). ).(in Greek)
 12. “European cultural programs and political technologies of the European Union”, in Plexousaki, E. (ed.), Transformations of Nationalism: Collective Identity Performances in Greece, Athens: Alexandreia, pp.297-317, (2014).(in Greek)
 13. “Mass tourism in the west and south-west of Halkidiki after the 1950s: An account”, in V. Gounaris (ed.), Μεταλλεία, Ελιές και Μοναστήρια: Μελέτες (2015). Accessible at http://83.212.125.69/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/185-198-DELTSOU.pdf
 14. “European Subsidies and Developmental Corporations: Specialized Knowledge and Technopolitics of the Neoliberal Market”, in Spyridakis, M. (ed.), Market vs Society? Human Principles and Economic Rationale in Changing Times, Εκδόσεις Ηρόδοτος (forthcoming).
 15. “‘Salonica Other Ways – Otherwise’: A Mirror-λ letter and heterotopias of an urban experiment”, in Deltsou, E. and Papadopoulou, M. (eds.), Changing Worlds and Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference on Semiotics (Forthcoming).
 16. “Camping experiences of nature in Sithonia, Halkidiki”, Ethnologhia on line (ejournal), (forthcoming).
Journal articles and reviews
 1. “A ‘Historic Locus’ and the Significance of ‘Tradition’ for the Nation-State,” Ethnologia 4:107-126 (1995) (in Greek)
 2. “Theoretical and Everyday Practices of Otherness”. Journal of Liberal Arts 2(2): 87-98 (1996).
 3. “Tradition and Modernity: A Discourse of the Past and the Future”. “S”: European Journal for Semiotic Studies 8(4):759-774 (1996).
 4. “The Politics of Tradition in a Northern Greek Village”. Folk: Journal of the Danish Ethnographic Society 42:119-135 (2000).
 5. “‘Tourists,’ ‘Russian-Pontics,’ and ‘Native Greeks:’ Identity Politics in a Village in Northern Greece”. Anthropological Journal on European Cultures (special issue on Transborder Movements and Diasporas), 9(2): 31-51 (2000).
 6. “Touring in the second-home history of a Greek Village: A Travelogue”, special issue Double Homes. Double Lives?” (ed. Ο. Löfgren), Ethnologia Europaea 1-2:124-133(2007)
 7. Commentary for V. Yiakoumaki’s film “Etz-Hayyim: Voices Around a Synagogue” on the website of the Group for the Study of the History of the Jews of Greece (2007) http://histjews.blogspot.com/
 8. “Pontic Greek politics of public memory in the turn of the 20th century”, in special issue “Visages de Salonique au XXe siècle” στο Mésogeios: Méditerranée 31/32: 131-143(2008)
 9. Bookreview of Philip Duke, The Tourists Gaze, the Cretans Glance: Αrchaeology and Tourism on a Greek Island. (Walnut Creek, CA: Left Coast Press), European Journal of Archaeology Vol. 11(2–3): 301–303 (2008)
 10. “Researching Biographies of Archaeological Sites: The Case of Sikyon”, Public Archaeology 8 (2–3): 176–189 (2009)
 11. “When “Thessaloniki meets Stuttgart”: Urban activism and a politics of aesthetics in times of crisis”, in Deltsou E., Tsibiridou F. (eds), Urban Lives and Cultures of Protest in Neoliberal Times: Art, aesthetics and solidarity (special issue), Urbanities, (forthcoming).
Co-publications
 • N. Terzis, E. Deltsou, K. Th. Bonidis, “Greece, Balkans, Europe: Educational Material for the Flexible Zone of Innovative Actions” vol. B’, pp. 15-80, Athens: Educational Institute (2001).
Ethnographic Exhibition
 • Georgios Agelopoulos, Eleftheria Deltsou, Aigli Brouskou, «Communication of Places and People: Messimvria and Nea Messimvria, An Ethnographic Exhibition» (1996, Prefecture of Thessaloniki)
Research Projects
 • 1996-2011:    “Development, alternative tourism, and European Union cultural politics.”
 • 2000             “Pontic Memories and Politics: the construction of memory by early 20th century Pontic refugees in year 2000”
 • 2004-2007:    “Gendered Dimensions of Immigration in Southeast Europe”. Project funded by the Ministry of Education and the European Union. Collaborative Research Project http://extras.ha.uth.gr/pythagoras1/el
 • 2005-6         “Ancient Sikyon and agricultural economy in the contemporary life of Sikyon: Intertwinings και conceptualizations”. Ethnographic research, part of the ‘Ancient Sikyon Survey’ research program at the department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly.
  http://extras.ha.uth.gr/sikyon/en/season2005i.asp
  http://extras.ha.uth.gr/sikyon/en/season2006i.asp
 • 2013-2015               “Mass and camp tourism in western and south-western Halkidiki”. Ethnographic research, part of the project “Mines, Olives and Monasteries: Towards an Environmental Macrohistory of Halkidiki” of the International Hellenic University, funded by the Aristeia II programme of the Greek General Secretariate for Research and Technology.
 • 2011-present “‘Thessaloniki OtherWays-Wise’: Urban Activism and forms of social intervention”.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας