Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Καλλίοπη Μαυρομμάτη

 • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκουσα
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Φυσικό περιβάλλον στο Βυζάντιο, Κοινωνία και καθημερινός βίος των Βυζαντινών, Ιστορική γεωγραφία και επιστήμη
 • Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 15:00-16:00
 • e-mail:

Βιογραφικό

Κατέχει διδακτορικό (2014) και μεταπτυχιακό τίτλο (2007) με ειδίκευση στην Βυζαντινή
Ιστορία (Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ). Είναι
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και διδάσκουσα Βυζαντινής Ιστορίας (Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, ΙΑΚΑ) (2017) .

Δημοσιεύσεις

 • Υπό έκδοση: Φύση και άνθρωπος στις επιστολές της Υστεροβυζαντινής περιόδου
  (13ος-15ος αι.) [ανεκδ. διδακτορική διατριβή], Αθήνα 2014 (για το ΕΙΕ)
 • 2017 Χωρογραφία Πελοποννήσου: ένα ανέκδοτο χαρτογραφικό έργο του Πλήθωνος (υπό έκδοση)
 • 2016 Διαθλάσεις του αρχαίου παρελθόντος στο φυσικό τοπίο της Αττικής: μία μαρτυρία του 12ου αιώνα, στο Διημερίδα με τίτλο: Ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο: παρεμβάσεις και διαχείριση, πρόσληψη και μετασχηματισμοί. Διοργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.), 3 - 4 Νοεμβρίου 2016, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
 • 2016 A glimpse at the Byzantine society through donations: the case of manuscripts, στο ΚΓ´ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών. Βελιγράδι, 22-27 Αυγούστου 2016
 • 2016 Ανακοίνωση (με τον Καθ. Ταξιάρχη. Γ. Κόλια): Πόλεμος και Φυσικό περιβάλλον στο Βυζάντιο, στο: ΕΙΕ Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις «Επιστήμης Κοινωνία» Δ΄ Kύκλος Oμιλιών, «Ο πόλεμος εκτός μάχης: Η προετοιμασία και οι συνέπειες των πολέμων από την Τέταρτη Σταυροφορία έως τον Κρητικό Πόλεμο»
 • 2016 Όψεις του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής Ναυπακτίας με βάση τον Ιωάννη Απόκαυκο (αρχές 13ου αι.), στο Πρακτικά Διημερίδας Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ναυπακτία, Ιστορία και Τέχνη, (Ναύπακτος, 22-23 Φεβρουαρίου 2014), έκδ. Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Δήμος Ναυπακτίας, Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών [Ναυπακτιακά 18 (2014-2015)], σελ. 229-248.
 • 2015 Ο χώρος στη βυζαντινή σκέψη: το παράδειγμα της θάλασσας, στο Εννοιολογήσεις του χώρου στην ιστορία: όψεις της ιστορικής και αρχαιολογικής εμπειρίας (Ρέθυμνο 6 Ιουνίου 2015) (υπό έκδοση). 2015 Byzantine Cities: Constantinople the Biggest City in the World, στο Οδηγός διδασκαλίας του βυζαντινού πολιτισμού σε σχολεία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, έκδ. Hellenic Link, Inc. (υπό έκδοση).
 • 2014 Ἐγράφη δι᾿ ἐξόδου καὶ σπουδῆς καὶ ἀγάπης θέλοντος κτήσασθαι τοῦτο … νῦν δὲ προστίθεται καὶ ἀφιεροῦται: Donating books in Byzantium (9th -15th c.), στο Procceedings of the International Conference: The Institution of Sponsorship – from ancient to modern times (Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2014) (υπό έκδοση)
 • 2012 The 12th century physical landscape and climate of Bulgaria: the case of Gregorios Antiochos, Bulgaria Mediaevalis 3 (2012) σελ. 95–107. 2010 Οι Κατηχήσεις του
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας