Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Επιφανειακή έρευνα και αρχαιολογία του τοπίου

  • Κωδικός: ΜΑ0922
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 εαρινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Οι συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και πολλαπλασιάστηκαν κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις και διαφορές μεταξύ των ερευνών, ένας κοινός και βασικός τους στόχος είναι η ανασύνθεση της ιστορίας των εκάστοτε περιοχών σε διαχρονική βάση κυρίως μέσα από την εξέταση των υλικών καταλοίπων. Στο σεμινάριο αυτό θα παρακολουθήσουμε όλη την διαδικασία, από την αρχική επιλογή των περιοχών και το σχεδιασμό της έρευνας, στις μεθόδους που εφαρμόζονται στο πεδίο, την επεξεργασία του υλικού, και την ερμηνεία των δεδομένων, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο τέλος θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις αρχαιολογικές ιστορίες διαφόρων περιοχών όπως προέκυψαν από τις επιφανειακές τους έρευνες και να εκτιμήσουμε συνολικά τα προτερήματα αλλά και τους περιορισμούς της επιφανειακής έρευνας. Σημαντικό εργαλείο για την χαρτογράφηση, επεξεργασία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, και στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα πρόσφατα λογισμικά της ESRI. Επίσης θα εξετάσουμε διάφορες τεχνικές ανίχνευσης του υπεδάφους με γεωφυσικές μεθόδους, που συχνά είναι απαραίτητες για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των δεδομένων της επιφανειακής έρευνας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας