Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεολιθικές Ταυτότητες

  • Κωδικός: ΜΑ1112
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό

Περίληψη

Πώς κατανοούμε τις νεολιθικές κοινωνίες του ελλαδικού χώρου μετά από έναν αιώνα συστηματικών ερευνών στο πεδίο; Υπάρχει μια νεολιθική «ταυτότητα»; Σήμερα διαθέτουμε πολυάριθμα ανασκαφικά δεδομένα που έχουν προκύψει από διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους,  στόχους και  θεωρητικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, το είδος των ερευνών, την προέλευση των ερευνητών, τα ρητά ή υπόρρητα ερμηνευτικά πρότυπα. Οι νεολιθικές κοινωνίες έχουν ερευνηθεί ως χρονολογικές και πολιτισμικές αλληλουχίες, πολιτισμικά μορφώματα, τεχνο-οικονομικές οντότητες, προσαρμογές σε διαφορετικά οικοσυστήματα, παραγωγοί ενιαίων ή εξατομικευμένων συμβολικών κωδίκων.

Η χρήση της έννοιας της «ταυτότητας» μεταφέρθηκε από την Aνθρωπολογία στο περιβάλλον της Aρχαιολογίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατασκευής της κοινωνικής ταυτότητας καθώς και τις δυνατότητες ανίχνευσης  διαφορετικών ή μεταβαλλόμενων ταυτοτήτων (εθνότητα, τάξη, status, κοινωνικό φύλο, ηλικία, θρησκεία, τελετουργίες,  κ.λ.π.) που είναι ανιχνεύσιμες στον υλικό πολιτισμό.

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην επιλεκτική διαπραγμάτευση κεντρικών θεμάτων του απασχολούν την έρευνα της νεολιθικής του ελλαδικού χώρου σήμερα, με στόχο να γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές  ή μεταβαλλόμενες ‘νεολιθικές ταυτότητες’ που προκύπτουν, ανάλογα με τις προσεγγίσεις, και να κατανοήσουμε πως η ανθρωπολογική έννοια της «ταυτότητας» έχει χρησιμοποιηθεί στην Προϊστορική Αρχαιολογία.

Οι εργασίες των φοιτητών θα βασιστούν σε δημοσιεύσεις νεολιθικών οικισμών ή σε θεματικές μελέτες (κεραμική, ειδώλια, εργαλεία, οικο-δεδομένα, νοικοκυριό, τοπίο κλπ.).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας