Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πορτραίτα. Η δύναμη του προσώπου στην Ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Πλαστική

  • Κωδικός: ΜΑ1222
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

To αρχαίο ελληνικό πορτρέτο όπως αναπτύσσεται στη γλυπτική στην ύστερη κλασική περίοδο, και πιο συγκεκριμένα στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., αλλά και στους ελληνιστικούς χρόνους είναι το θέμα του σεμιναρίου αυτού. Οι εποχές στις οποίες επιλέχθηκε να μελετηθεί αυτό το είδος αρχαίων μνημείων ανταποκρίνονται στην εμφάνιση του λεγόμενου ρεαλιστικού πορτρέτου στην αρχαία ελληνική τέχνη. Σε κάθε περίπτωση τα εικονιστικά αγάλματα στην αρχαία ελληνική τέχνη χαρακτηρίζονται από έναν σαφώς οριοθετημένο ρεαλισμό, που αποδίδει μόνον ως ένα βασικό στοιχείο της σύνθεσης τα ατομικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του εικονιζόμενου προσώπου. Αυτά συνδυάζονται όμως με στοιχεία από τον παραδοσιακό στην αρχαία ελληνική γλυπτική τύπο του πορτρέτου που αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του προσώπου, από την κρατούσα σε κάθε δεδομένη ιστορική συγκυρία πολιτική ιδεολογία, και τον ψυχολογικό χαρακτηρισμό του προσώπου, όπως τον αντιλαμβάνεται και τον αποδίδει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης.

Θα εξετάσουμε για παράδειγμα τα πορτρέτα των πνευματικών ανδρών στην πρώιμη ιδίως ελληνιστική περίοδο, τα πορτρέτα του Μ. Αλεξάνδρου, τα πορτρέτα των ηγεμόνων των ελληνιστικών βασιλείων με την τυπολογική εξάρτηση από αυτά του Μ. Αλεξάνδρου αλλά και με την εμμονή στη συγγενική ομοιότητα, στοιχεία που νομιμοποιούν την εξουσία τους, τα αγάλματα των αστών που εμπνέονται από αυτά των ηγεμόνων στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, και τα γυναικεία εικονιστικά αγάλματα που εμφανίζονται ουσιαστικά στην υπό εξέταση εποχή, και ισορροπούν ανάμεσα στον ιδεαλισμό και την ατομική ταυτότητα. Τέλος, θα περιλάβουμε και τη μελέτη του δημοκρατικού πορτρέτου των Ρωμαίων που επηρεάζεται από τη γηγενή παράδοση για τα προσωπεία των οικογενειακών προγόνων αλλά και από τις εικόνες των Ελλήνων δημοσίων ανδρών και των ηγεμόνων του ελληνιστικού κόσμου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας