Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα χορηγίας στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική

  • Κωδικός: ΜΑ1421
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό

Περίληψη

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε δύο θεματικούς άξονες: αφενός στις γραπτές πηγές που αναφέρουν χορηγούς μνημείων ή οικοδομικών προγραμμάτων και αφετέρου στις σωζόμενες αφιερωματικές επιγραφές κοσμικών και εκκλησιαστικών οικοδομημάτων. Η αποδελτίωση αυτή των γραπτών πληροφοριών θα αποτελέσει το corpus πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η μελέτη του φαινομένου της χορηγίας στην αρχιτεκτονική της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Κάθε φοιτητής θα αναλάβει να συγκεντρώσει τα χορηγικά τεκμήρια μιας περιοχής σε συγκεκριμένη εποχή ώστε, στο τέλος, να επιτευχθεί συνολική εικόνα για την αρχιτεκτονική χορηγία στο Βυζάντιο.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας