Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στη μελέτη του πρώιμου χριστιανισμού

  • Κωδικός: ΜΙ0513
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αυτό προσφέρει μια εισαγωγή στη μελέτη της ιστορίας του πρώιμου χριστιανισμού, τις βασικές πηγές και τις μεθόδους προσέγγισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Καινή Διαθήκη, με συστηματική ανάγνωση των Πράξεων των Αποστόλων και των επιστολών. Τα πρώιμα χριστιανικά κείμενα εξετάζονται στο ιστορικό τους πλαίσιο και σε συσχετισμό με άλλα συναφή τεκμήρια. Για τη σωστή παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι αναγκαία μια επαρκής εξοικείωση με την ιστορία των ρωμαϊκών χρόνων και της ύστερης αρχαιότητας. Οι φοιτητές που επιλέγουν το σεμινάριο πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια έκδοση της Καινής Διαθήκης. Θα εκπονήσουν σχετικές εργασίες με βάση πρωτογενείς πηγές.

Το σεμινάριο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και προσφέρει ειδικευμένες ιστορικές πληροφορίες. Εξοικειώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την εκπόνηση ιστορικών εργασιών που βασίζονται σε πρωτογενείς πηγές.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας