Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία του Χρόνου

  • Κωδικός: ΜΙ1311
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό

Περίληψη

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας θα βρεθεί η έννοια του ιστορικού χρόνου, όχι τόσο ως αφηρημένη αναλυτική κατηγορία όσο κυρίως ως βιωμένη κοινωνική συν-αίσθηση του παρελθόντος. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στην κρίσιμη χρονική περίοδο μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα, διάστημα στο οποίο διαμορφώθηκαν σταδιακά νέες, δυναμικές δομές εννοιολόγησης του ιστορικού χρόνου και τροποποιήθηκαν σημαντικά μακραίωνες παραδόσεις, στη βάση των οποίων οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είχαν συνηθίσει να βιώνουν τη σχέση τους με το παρελθόν τους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας