Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Δημόσια ιστορία, Πολιτισμική Θεωρία και Ψηφιακές Πολιτισμός

  • Κωδικός: ΜΙ1812
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννα Λαλιώτου, Ιουλία Πεντάζου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση βασικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων της πολιτισμικής θεωρίας, τα οποία παρακολουθεί και εξετάζει σε σχέση με την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης δημόσιας ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό μελετά ζητήματα όπως ο πολιτισμός ως βιωμένη εμπειρία, ο οπτικός πολιτισμός και η σχέση του με τη δημόσια ιστορία, ο ψηφιακός πολιτισμόςκαι η παραγωγή ψηφιακών προϊόντων μεπολιτισμικό περιεχόμενο, καθώς και σύγχρονες πρακτικές, όπως ο πληθοπορισμός, που εικονογραφούν ακριβώς την τομή μεταξύ θεωρίας και πρακτικήςκαι υποδεικνύουν μια νέα στροφή προς τη συμμετοχικότητα στην παραγωγή γνώσης. Στη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάζουν κριτικά και να αναλύουν θεωρητικά κείμενα όσο και ψηφιακές εφαρμογές. Η τελική εξέταση θα γίνει με την μορφή πρακτικής άσκησης (byproject), στην οποία οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να διαμορφώσουν ένα πολιτισμικό προϊόν, το οποίο θα συνομιλεί με ζητήματα που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του μαθήματος.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας