Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία της Εβραϊκής Ταυτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη

  • Κωδικός: ΜΚ1222
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα ασχολείται με θέματα διαχείρισης της εβραϊκής κουλτούρας και ιστορίας σε σύγχρονα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα, προσφέροντας μια εμβάθυνση σε δεδομένα του ελληνικού χώρου ως περίπτωση μελέτης. Μελετώνται εθνογραφικά παραδείγματα από εβραϊκές κοινωνίες/κοινότητες (μέσα από κείμενα ή/και υπάρχουσα φιλμογραφία), και συζητώνται θέματα όπως η πολιτικοποίηση της εβραϊκότητας, σύγχρονες πολιτικές της μνήμης, η εβραϊκή ταυτότητα ως μνήμη οδύνης, εμπορευματοποίηση της εβραϊκότητας, πολιτικές πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη, η «απουσία» του παρελθόντος και η αναδυόμενη «ορατότητα» στη δημόσια σφαίρα.

Το μάθημα επιδιώκει ευρύτερα την ενασχόληση με το θέμα «εθνοτικο-θρησκευτική» ταυτότητα, και συγχρόνως τη μελέτη της εβραϊκότητας ειδικότερα, ως διαδικασίας εξοικείωσης με την ερμηνεία της ιστορίας και της εκάστοτε κρίσιμης πολιτικο-κοινωνικής πραγματικότητας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας