Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική αλλαγή και πολιτικές χωρο-χρονικότητες

  • Κωδικός: ΜΚ1722
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Πότε, πού και πώς συμβαίνουν οι κοινωνικές αλλαγές; Υπάρχουν κοινωνίες που αλλάζουν και άλλες που δεν αλλάζουν; Υπάρχουν στιγμές μεγάλων και μικρών αλλαγών; Ποιοι/ες ‘βλέπουν’ τις αλλαγές, ποιοι/ες τις επιφέρουν και πώς; Προς ποιες κατευθύνσεις  γίνονται οι αλλαγές και πώς γίνονται αντιληπτές από τα μέλη των κοινωνιών; Είναι η κατεύθυνση της αλλαγής το παρόν ή/και το μέλλον μιας κοινωνίας σε σχέση με το παρελθόν της; Υπάρχουν διαφορετικές χωρο-χρονικότητες ως «κατευθύνσεις» της κοινωνικής αλλαγής ή η νεωτερικότητα αποτελεί μια προδιαγεγραμμένη αλλαγή με την εγκατάσταση του κράτους, της αγοράς, της κοινωνίας πολιτών; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την αλλαγή ως αντίσταση, αμφισβήτηση, μετασχηματισμό μέσα από έννοιες της χωρο-χρονικότητας; Το μάθημα αυτό θα συζητήσει τα ερωτήματα αυτά επεξεργαζόμενο τα αναλυτικά εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ χωρο-χρονικότητας και αλλαγής. Θα επικεντρωθεί αρχικά σε προσεγγίσεις που θέτουν τις βασικές αρχές της νεωτερικής Δυτικής επικράτησης, που προβλέπουν τη χωρο-χρονική μετάβαση στη νεωτερικότητα ή/και τη μετανεωτερικότητα, και μετά σε προσεγγίσεις που θέτουν το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες αλλαγής έξω από τη συγχρονικότητα των κυρίαρχων χρονικών αντιληπτικών πλαισίων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας