Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία των κοινών

  • Κωδικός: ΜΚ1811
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πέτρος Πετρίδης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η ανθρωπολογική και εθνογραφική προσέγγιση των «κοινών» (commons). Πραγματεύεται ποικίλους τύπους (φυσικά αγαθά, πολιτισμικοί πόροι, ψηφιακά κοινά) και εννοιολογήσεις των κοινών μέσα από διαφορετικά θεωρητικά πρίσματα. Διερευνά την έννοια των κοινών τόσο στο επίπεδο της διαχείρισης και διαμοιρασμού πόρων και πηγών όσο και στο επίπεδο της πολιτικής οργάνωσης και διακυβέρνησης. Παράλληλα, εξετάζει το αν αναλυτικές έννοιες από τον χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας όπως δώρο, ανταλλαγή, κοινότητα, ηθική οικονομία κ.ά. μπορούν να φανούν γόνιμες στην ανθρωπολογική και εθνογραφική μελέτη των κοινών. Προσεγγίζει εθνογραφικά τα κοινά και τις περιφράξεις τους σε ετερόκλητα επίπεδα και ιστορικο-πολιτισμικά πλαίσια (αγροτικές κοινότητες, μορφές ακτιβισμού σε αστικά περιβάλλοντα, κινήματα, κοινότητες ανοικτού λογισμικού, πνευματική ιδιοκτησία και εναλλακτικές άδειες, κοινότητες γνώσης, έμφυλες διαστάσεις, περιβάλλον).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας