Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία

  • Κωδικός: ΑΡ0411
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
(α) Τεχνικές χρονολόγησης: στην ενότητα αναπτύσσονται οι βασικές αρχές όλων των μεθόδων που εφαρμόζονται για τη χρονολόγηση αρχαιολογικών υλικών (Άνθρακας-14, Δενδροχρονολόγηση, Θερμοφωταύγεια, Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός Συντονισμός, Τροχιές Σχάσης, Αρχαιομαγνητισμός, Ρακεμοποίηση Αμινοξέων, Στοιβάδες Ενυδάτωσης Οψιανού). Επίσης παρουσιάζονται το είδος των υλικών, ο τρόπος δειγματοληψίας, το εύρος εφαρμογής και οι περιορισμοί κάθε μίας μεθόδου ξεχωριστά.
(β) Παλαιοκλίμα: στην ενότητα αναπτύσσονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διερεύνηση του Παλαιοκλίματος και στην ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος ενός τόπου (σταθερά ισότοπα οξυγόνου, παλυνολογική ανάλυση, κλπ.).
(γ) Επισκοπήσεις – Διασκοπήσεις: στην ενότητα παρουσιάζεται η εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων γεωφυσικής διασκοπήσεις, τηλεπισκόπησης, και αεροφωτογραφίας και η εφαρμογή τους στον εντοπισμό θαμμένων αρχαιολογικών θέσεων χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.
Σε όλες τις ενότητες ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παράθεση παραδειγμάτων επίλυσης συγκεκριμένων αρχαιολογικών προβλημάτων από τον ελλαδικό χώρο αλλά και το εξωτερικό με τη χρήση των ανωτέρω μεθόδων.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας