Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Βιοαρχαιολογία: Από τα υλικά κατάλοιπα στην ερμηνεία των ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων

  • Κωδικός: ΑΡ1001
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Η βιολογία και ο πολιτισμός θεωρούνται βασικά στοιχεία για την κατανόηση της ανθρώπινης υπόστασης. Στις παραδόσεις του μαθήματος συζητούμε για τη διαχείριση των ποικίλων οργανικών καταλοίπων που απαντούν στις ανασκαφές (παρατήρηση, συλλογή, ανάκτηση, συντήρηση των ευρημάτων). Προσεγγίζουμε τις επιστήμες της Παλαιοανθρωπολογίας, της Αρχαιοζωολογίας και της Παλαιοεθνοβοτανικής. Ασχολούμαστε με την ιστορία των παραπάνω επιστημών, τη μεθοδολογία και τις εργαστηριακές αναλύσεις που χρησιμοποιούν. Ερμηνεύομε τα δεδομένα και τα συνδέομε με τις υπόλοιπες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, προσπαθώντας να κατανοήσομε τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τις διατροφικές συνήθειες, την οικονομική ευρωστία, τις τελετές και τον τρόπο ζωής τους.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας