Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρώπινες κοινωνίες και θάλασσα: αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

  • Κωδικός: ΑΡ2111
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2011-2012 εαρινό

Περίληψη

Οι ανθρώπινες κοινότητες που αναπτύχθηκαν γύρω από τον αιγαιακό και τον μεσογειακό χώρο είχαν πάντα ως σημείο αναφοράς τη θάλασσα. Αυτό το επιβλητικό στοιχείο του τοπίου καθόρισε και καθορίζει τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Ποια είναι λοιπόν η σχέση των ανθρώπινων κοινωνιών με τη θάλασσα; Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η ανασύσταση της ενεργής σχέσης και αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το θαλάσσιο τοπίο σε μια διαχρονική οπτική. Η αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων και πορισμάτων τα οποία έχουν προκύψει από διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως είναι η αρχαιολογία και η ανθρωπολογία, τίθενται κάτω από έναν κοινό άξονα μελέτης. Έτσι, διερευνώνται όλες εκείνες οι εκφράσεις του υλικού πολιτισμού που σχετίζονται με τη θάλασσα σε πρακτικό και συμβολικό επίπεδο (κατάλοιπα ναυσιπλοΐας, αλιευτικός εξοπλισμός, αναπαραστάσεις, γραπτές πηγές, κατάλοιπα θαλασσίων ζώων), σε ένα ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την πιο πρόσφατη ιστορία. Ταυτόχρονα, συζητούνται ανθρωπολογικά και εθνογραφικά παραδείγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της λειτουργίας των θαλασσινών κοινοτήτων ανά τους αιώνες σε μια κοινωνικο-πολιτισμική οπτική.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας