Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι νεολιθικές κοινωνίες στην Ελλάδα και την Εγγύς Ανατολή

  • Κωδικός: ΑΡ2321
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα θα οριοθετήσει την έννοια της «Νεολιθικής εποχής» και τη γεωγραφική περιοχή εμφάνισης της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Στοχος του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες εμφάνισης του σύνθετου κοινωνικού και οικονομικού φαινομένου των πρώτων γεωργικών και κτηνοτροφικών κοινωνιών, και να παρουσιστεί η εξέλιξη και διαφοροποίηση της νεολιθικής εποχής στον ελλαδικό χώρο. Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα, από προϊστορικές θέσεις τηε Ελλάδας και της Εγγύς Ανατολής θα προσεγγίσουμε θέματα, όπως το περιβάλλον, η οικονομία, η τεχνολογία, η οργάνωση του χώρου, οι κοινωνικές δομές, τα συστήματα αναπαράστασης και οι συμβολικές πρακτικές.

Συγγράμματα

  • Καραλή Ι. (2011): Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήνα: Καρδαμίτσας
  • Cauvin, J. (2008): Γέννηση των θεοτήτων, γέννηση της γεωργίας, ΙΤΕ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας