Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Άνθρωπος και κατοικία. Παλαιοπεριβάλλον και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην εποχή του λίθου

  • Κωδικός: ΑΡ2641
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Ποια ήταν τα περιβάλλοντα που προτιμούσαν και επέλεγαν για εγκατάσταση οι άνθρωποι στην Εποχή του Λίθου; Τι πρώτες ύλες χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των κατοικιών τους; Από τι αποτελούταν ο εξοπλισμός των σπιτιών και πως οργανωνόταν ο καθημερινός χώρος; Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει πολυάριθμα ανασκαφικά δεδομένα που έχουν εμπλουτίσει τη γνώση μας για τις κοινωνίες των προϊστορικών χρόνων. Η εντατική ανασκαφική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών καθώς και η εισαγωγή νέων αναλυτικών εργαλείων έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό ενός σημαντικού αριθμού νέων θέσεων, αλλά και στη διατύπωση διαφορετικών ερωτημάτων για την προϊστορία ανατρέποντας συχνά καθιερωμένες προσεγγίσεις για την οργάνωση αυτών των κοινοτήτων.

Το μάθημα θα διερευνήσει ζητήματα περιβάλλοντος και οργάνωσης του κατοικημένου χώρου στην Εποχή του Λίθου, προσφέροντας μια επισκόπηση αρχαιολογικών ευρημάτων που διατρέχουν την Παλαιολιθική και Μεσολιθική περίοδο, και δίνουν έμφαση σε αρχαιολογικά ευρήματα της Νεολιθικής περιόδου στον Ελλαδικό χώρο. Θα παρουσιαστούν τόσο παλαιότερα όσο και σύγχρονα αρχαιολογικά δεδομένα, μέσα από τη χρήση των αποτελεσμάτων διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων, που ξεδιπλώνουν την διαφορετικότητα και ποικιλομορφία αυτών των κοινωνιών και αποκαλύπτουν τις δυνατότητες της αρχαιολογικής επιστήμης στην καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια ευρεία γνώση των τρόπων οργάνωσης αυτών των κοινωνιών, μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντικών και αρχιτεκτονικών καταλοίπων σε επιλεγμένες θέσεις από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καλύπτοντας το σύνολο του υπό εξέταση χώρου και αναδεικνύοντας παράλληλα την τοπικότητα και διαφορετικότητα των μεγάλων αφηγήσεων.

Συγγράμματα

  • Θεοχάρης Δ. Ρ. (2010): Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήνα: ΜΙΕΤ (4η έκδοση)
  • Καραλή Ι. (2011): Νεολιθικός πολιτισμός, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας