Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ

  • Κωδικός: ΦΛ02.1
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ (Θεματογραφία) (για το Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017) είναι η μελέτη κειμένων της ΑΕ γραμματείας, από τους προπτυχιακούς φοιτητές. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να προσεγγίσουμε,  επίσης, θεωρητικά/ εισαγωγικά κεφάλαια σχετικά με την αρχαία ελληνική γραμματολογία (συγγραφείς, έργα, περιόδους κ. ά.) και τα μεταγενέστερα φιλολογικά ζητήματα (π. χ. μεταφραστικό πρόβλημα).

Το μάθημα αποβλέπει να συμβάλει και να ενισχύσει την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, να τους εφοδιάσει δηλαδή με στοιχεία αρχαιογνωσίας που θα τους επικουρήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με πτυχές και εκφάνσεις του λόγου, από την μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και γραμματείας, ώστε να συντελέσει στην επιστημονική και πνευματική τους ολοκλήρωση.

Σε κάθε μάθημα αρχαίας ελληνικής φιλολογίας εξετάζεται υποχρεωτικά η μετάφραση αρχαίου ελληνικού κειμένου στη ΝΕ, και αντίστοιχα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα. Είναι δυνατόν, επίσης, να συνεξεταστούν θέματα από τα κεφάλαια της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας. Η ύλη και ο τρόπος εξέτασης καθορίζονται από τον διδάσκοντα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική μελέτη (ή επανάληψη), από τον/-ην φοιτητή/-τρια, όλων ανεξαιρέτως των Γραμματικών και Συντακτικών φαινομένων της ΑΕ Γλώσσας.

Συγγράμματα

  • Montanari, F. (2016): Σύγχρονο λεξικό της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Παπαδήμας (3)
  • Lesky, A. (2014): Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Κυριακίδης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας