Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ0401
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Προσεγγίζονται όψεις της κοινωνικής ιστορίας των ελληνόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών υπό την οθωμανική και τις δυτικές κυριαρχίες: οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την οικονομία και την κοινωνική καθημερινή ζωή στα αστικά κέντρα, η δομή του πληθυσμού, τα χαρακτηριστικά του κόσμου της υπαίθρου, οι πρακτικές και οι οικονομικές νοοτροπίες των αγροτικών και κτηνοτροφικών κοινωνιών, τα διατροφικά και πολιτισμικά πρότυπα, ο χώρος της παιδείας και των βιβλίων, καθώς και η ταξινόμηση των διαφόρων εθνοτήτων και των αμοιβαίων πολιτισμικών επιδράσεων, όπως καταγράφονται στις πηγές της εποχής και τα ταξιδιωτικά κείμενα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Συγγράμματα

  • Inalcik H., Quataert D. (2008): Οικονομική και κοινωνική ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τ.1, 1300-1600, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  • Τοντόροφ N. (2003): Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, τ. Α & Β, Αθήνα: Θεμέλιο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας