Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας

  • Κωδικός: ΙΣ1251
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Στην παράδοση αυτή γίνεται γενική ανασκόπηση όλων των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με την ιστορία της θρησκείας στην ελληνική αρχαιότητα. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η ελληνική μυθολογία, καθώς και οι διάφορες μορφές λατρείας και τελετουργίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη θέση που κατείχαν οι θυσίες και οι εορτές στην καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Η προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου γίνεται από ιστορική σκοπιά. Επισημαίνονται έτσι οι βασικές εξελίξεις που συντελέστηκαν από την αρχαϊκή εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα. Με σχετική συντομία γίνεται λόγος και για τις λεγόμενες μυστηριακές θρησκείας, καθώς και για την ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού.
Θεματικές ενότητες: 1. Μύθος και τελετουργία στην ελληνική θρησκεία 2. Θυσία 3. Εορτές 4. Ιερείς και προφήτες 5. Μυστήρια 6. Χριστιανισμός

Συγγράμματα

  • Burkert W. (2015): Αρχαία Ελληνική Θρησκεία: Αρχαία και Κλασσική Εποχή, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
  • Zaidman L.B., Schmitt P.P. (2004): Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας