Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας II: Ελληνιστική εποχή και ύστερη αρχαιότητα

  • Κωδικός: ΙΣ1411
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Παρέχεται επιγραμματικώς η ιστορία από τον θάνατο του Aλεξάνδρου Γ' (323 π.X.) έως και τις μεγάλες βαρβαρικές επιδρομές στα τέλη του 4ου μεταχριστιανικού αιώνα. Iδιαίτερη βαρύτητα παρέχεται στα ελληνιστικά βασίλεια της Aνατολής, στην κατάκτηση της Eλλάδος από τους Pωμαίους, στις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές τομές που απέφερε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στη Δεύτερη Σοφιστική και τον περιηγητισμό του 2ου μ.X. αι., στην περίοδο της Tετραρχίας, στη ζηλωτική επικράτηση του Xριστιανισμού.

Συγγράμματα

  • Κυρτάτας Δ. Ι., Ράγκος Σ. Ι. (2010): Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος - πολιτική - πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη
  • Μπένγκτσον X. (1991): Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Από τις απαρχές μέχρι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Αθήνα: Μέλισσα (2η έκδοση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας