Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο πολιτισμός της εικόνας: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

  • Κωδικός: ΙΣ1671
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα, εργαλεία και αναλυτικές κατηγορίες από τις κοινωνικές επιστήμες δοκιμάστηκαν πλάι σε ερευνητικές εμπειρίες από τους χώρους της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, των γραφικών και της εικονικής πραγματικότητας στην προσπάθεια να διερευνηθεί ο επιτακτικά αναδυόμενος 'πολιτισμός της εικόνας'.
Στη διάρκεια του μαθήματος θα δοθεί έμφαση στις επιστημολογικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές συνιστώσες των παραπάνω διανοητικών συγκλίσεων. Επίσης θα εξεταστούν κείμενα για τη φωτογραφία, ως χαρακτηριστικές αποτυπώσεις των παραπάνω εξελίξεων.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας