Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ζητήματα σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ

  • Κωδικός: ΙΣ2251
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με την ιστορία των ΗΠΑ (19ος -20ος αι.). Θα αναφερθούμε συνοπτικά και επιλεκτικά στα βασικά γεγονότα της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας έως τη σύγχρονη περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των διαδικασιών συγκρότησης του έθνους. Θα συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ εθνοτικής ιστορίας, φυλετικών συγκρούσεων και εθνικισμού. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν τη ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το ιδιαίτερα ευρύ πεδίο της αμερικανικής ιστορίας, να εξοικειωθούν με τη βασική βιβλιογραφία του και να πειραματιστούν στη μελέτη πρωτογενών πηγών και αρχειακών βάσεων δεδομένων.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας