Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Το νερό στην αρχαία Ελλάδα

  • Κωδικός: ΙΣ2301
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2008-2009 χειμερινό

Περίληψη

Το νερό έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στη σύσταση και ανάπτυξη των προβιομηχανικών κοινωνιών. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε την τεχνολογία συλλογής, μεταφοράς, και αξιοποίησης του νερού στην αρχαιότητα, από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Θα παρακολουθήσουμε την τεχνολογική πρόοδο από τα απλά πηγάδια και τις στέρνες έως τις συλλεκτήριες δεξαμενές, και από τους μικρούς, συνήθως πήλινους, αγωγούς έως τους κτιστούς μεγάλους αγωγούς των ρωμαϊκών χρόνων. Εκτενώς θα μιλήσουμε και για τις χρήσεις του νερού στα πλαίσια οι­κισμών, ιερών και εργαστηριακών χώρων. Οι αλλαγές στον τομέα αυτό κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους υπήρξαν θεαματικές, και είχαν άμεσο αντίκτυπο στον καθημερινό τρόπο ζωής. Τα υδραγωγεία και τα λουτρά που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο δεν είχαν προηγούμενο αλλά ούτε και επόμενο μέχρι τον 20ο αιώνα. Στα πλαίσια του μαθήματος προγραμματίζεται εκπαιδευτική εκδρομή σε διάφορες πε­ριοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας από κοινού με το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας