Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην επιστημονική σκέψη του 20ου αιώνα

  • Κωδικός: ΙΣ2451
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Ένα από τα βασικά φιλοσοφικά ρεύματα που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας, τόσο στις θετικές όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ο εμπειρισμός. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές του κλασικού εμπειρισμού (Locke, Berkeley, Hume), καθώς και η εξέλιξή του κατά τον 19ο και 20ο αιώνα δηλ. ο Θετικισμός και ο Λογικός Θετικισμός, αλλά και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εμπειρισμού στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Τι ονομάζουμε επιστημονική γνώση; Πώς την προσεγγίζουμε; Ποιο είναι το θεμέλιο της γνώσης; Ποια είναι τα κριτήρια εγκυρότητάς της; Ποια είναι η σχέση της γνώσης με την ορθολογικότητα και την πρόοδο; Μπορούμε να μιλάμε για βέβαιη γνώση; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν καθώς και το πώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκαν οι αρχές που διέπουν ένα επιστημονικό επιχείρημα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας