Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεωρίες του φύλου και Ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ2701
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με τη χρήση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου στις ιστορικές και ανθρωπολογικές σπουδές. Η προβληματική γύρω από το φύλο θα αναπτυχθεί υπό το πρίσμα της φεμινιστικής θεωρίας και σε συνάρτηση με το κίνημα για τη γυναικεία απελευθέρωση και τα κινήματα της σεξουαλικότητας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη σχέση μεταξύ της ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας του φύλου και στη στροφή από την ανθρωπολογία των γυναικών στην ανθρωπολογία των φύλων ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν ιστοριογραφικά και ανθρωπολογικά παραδείγματα. Επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν είναι: η ιστορία των γυναικών και του φύλου μεταξύ της φεμινιστικής πολιτικής και της ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης / βιολογικό και κοινωνικό φύλο (sex και gender) / φύλο, σώμα, αναπαραγωγή και σεξουαλικότητα / φύλο και τάξη, πατριαρχία και καπιταλισμός / φύλο και φυλή: ο μαύρος φεμινισμός και η αναθεώρηση της κανονικότητας του λευκού βιώματος / το φύλο στις μετααποικιακές σπουδές / το φύλο ως ταυτότητα / το φύλο ως σύμβολο / το φύλο ως επιτέλεση / φύλο και εξουσία / φύλο, πολιτισμική κατασκευή και εμπρόθετη δράση / queer studies / η ανάδυση του έμφυλου ανδρικού υποκειμένου.

Συγγράμματα

  • Αβδελά Ε., Ψαρρά Α. (επιμ.) (2008): Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (2η έκδοση)
  • Καντσά Β., Μουτάφη Β., Παπαταξιάρχης Ε. (επιμ.) (2011): Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας