Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεότερη Ελληνική ιστορία: 1880-1930

  • Κωδικός: ΙΣ2981
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και τη μετάβασή του από τον 19ο στον 20ό αιώνα, προσεγγίζοντας την ιστορία της Ελλάδας κατά την περίοδο 1880-1930 μέσα από το πρίσμα των προσπαθειών εκσυγχρονισμού και της αλυτρωτικής ιδεολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια πηγών και βιβλιογραφίας θα παρουσιαστούν οι αλλαγές στην κρατική οργάνωση, στο πολιτειακό, στους θεσμούς, στην οικονομία, στη βιομηχανία, στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές, στη φορολογία, στην εκπαίδευση, στην πολεοδομία, στο στρατό, οι οποίες μετέβαλαν τη φυσιογνωμία του ελληνικού κράτους. Οι μεταβολές αυτές θα εξεταστούν σε συνάρτηση με την επίδραση και τις μεταμορφώσεις του εθνικιστικού λόγου, την εδαφική επέκταση και την αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας, αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ευρώπης γενικότερα.

Στόχος του μαθήματος είναι αφενός να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες μια συνολική εικόνα της περιόδου, που θα αγκαλιάζει από την πολιτική και τα κοινωνικά στρώματα μέχρι τις μεταμορφώσεις του ελληνικού τοπίου και του αστικού χώρου, και αφετέρου να παρουσιάσει την ιστορία του νεοελληνικού κράτους μέσα από μια αναλυτική οπτική που εστιάζει στις συνέχειες και τις ασυνέχειες, στους νεωτερισμούς και τις αντιστάσεις, στις έξωθεν επιδράσεις και τις τοπικές προσαρμογές.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας