Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

  • Κωδικός: ΚΑ1171
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ετήσια μετακινεί τεράστιους αριθμούς ανθρώπων από ένα μέρος του κόσμου σ’ ένα άλλο. Το σεμινάριο αυτό επιχειρεί μια ανασκόπηση της ανθρωπολογίας του τουρισμού και επικεντρώνεται στα διαφορετικά ζητήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Ξεκινώντας από το πώς ορίζεται ο/η τουρίστας και τη διάκριση μεταξύ οικοδεσπότη/ντόπιου και φιλοξενούμενου/τουρίστα, προχωράει στον καθορισμό του χώρου υποδοχής και αναλύει το πώς αυτός καθορίζεται σε σχέση με την ταυτότητα του επισκέπτη (π.χ., η σημασία των 5 S —sun, sex, sights, savings and servility— ή η πολιτισμική διαφορετικότητα του χώρου υποδοχής από το χώρο προέλευσης). Ο τουρισμός -μαζικός και εναλλακτικός- προσεγγίζεται και ως μορφή ανάπτυξης, μέσα από τις επιπτώσεις του στις κοινωνίες πρόσληψης και στους τοπικούς πολιτισμούς, καθώς η ανάπτυξή του εξ ορισμού συνεπάγεται τη δημιουργία διαπολιτισμικών επαφών, την εγκαθίδρυση σχέσεων οικονομικού ελέγχου και την πρόκληση περιβαλλοντικών συνεπειών. Συζητούνται επίσης ζητήματα ιδεολογικής κατασκευής του "τόπου", του "βλέμματος" του τουρίστα και της κατανάλωσης του "πολιτισμού" ως παράδοση, ιστορία, κλπ. μέσα από θεσμοποιημένους φορείς, όπως είναι τα μουσεία.

Συγγράμματα

  • Γαλανή-Μουτάφη Β. (2002): Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο:Μια Ανθρωπολογική Προσέγγιση, Αθήνα: Προπομπός
  • Μπονάρου, Χριστίνα (2011): Οπτικός πολιτισμός και τουρισμός, Παπαζήσης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας