Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία της τροφής

  • Κωδικός: ΚΑ1371
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Tο μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους σπουδαστές με μια βιβλιογραφία της ανθρωπολογίας της τροφής (και του ποτού), που αναδεικνύει την τροφή ως διεπιστημονικό αντικείμενο.  Συγκεκριμένα, το μάθημα δεν αποτελεί μια κλασική ιστορική αναδρομή στην ανθρωπολογία της τροφής.  Αυτό που επιχειρεί είναι να αναδείξει τις δυνατότητες της μελέτης πολιτισμικών φαινομένων μέσα από την τροφή/το φαγητό.  Ειδικότερα, μελετά το πώς η εστίαση στην τροφή/στο φαγητό συμβάλλει στην ερμηνεία κοινωνικών πραγματικοτήτων όπως:  διαδικασίες κατασκευής εθνικής/εθνοτικής ταυτότητας, η ιστορική πορεία προς το σύγχρονο κράτος και το «άτομο» στις δυτικές κοινωνίες, η ανάδυση της «πολυπολιτισμικότητας», η κατασκευή και εμπορευματοποίηση της «παράδοσης», το κοινωνικό φύλο, κατανάλωση και καταναλωτικές πρακτικές, οικονομίες της «παγκοσμιοποίησης», κ.ά.  Τα κείμενα αφορούν ποικίλα εθνογραφικά (και αλληλο-επικαλυπτόμενα) συμφραζόμενα (π.χ. Ευρώπη, Ασία, Κ. Αμερική, «μετα-σοσιαλιστικός» κόσμος).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Elias, Norbert 1996 [1939].  Η διαδικασία του πολιτισμού.  Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Appadurai, Arjun 1998. «Πώς φτιάχνεται μια εθνική κουζίνα: τα βιβλία μαγειρικής στη σύγχρονη Ινδία».  Στο: Ματθαίου, Άννα (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής: Προσεγγίσεις της Σύγχρονης Ιστοριογραφίας.  Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.- Μνήμωνσελ. 157-195

Avieli, Nir 2013. “Grilled Nationalism: Power, Masculinity and Space in Israeli Barbeques.”  Food, Culture & Society, 16 (2), σελ.: 301-320

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας