Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία των αισθήσεων

  • Κωδικός: ΚΑ2091
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2015-2016 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει την ποιητική της συγκρότησης της υποκειμενικότητας στο πεδίο της αισθητηριακής εμπειρίας και στοχεύει στη μελέτη ειδικών ζητημάτων στο πεδίο της ανθρωπολογίας των αισθήσεων, όπως μνήμη, ενσωμάτωση αισθήσεις, δι-αισθητηριακότητα και πολιτισμική γνώση, εν-τοπισμός και παραγωγή του τόπου, πειραματική εθνογραφία και μεσοποιήσεις του αισθητηριακού. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές είναι αξιοποιήσιμες στη διαχείριση του πολιτισμικού υλικού με στόχο την επικοινωνία στο ευρύτερο κοινό, όπως και στη διαχείριση των πολιτισμικών δεδομένων με τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Συγγράμματα

  • Σερεμετάκη, Ν. (2017): Παλιννόστηση αισθήσεων. Αντίληψη και μνήμη ως υλική κουλτούρα στη σύγχρονη εποχή, Αθήνα: Πεδίο
  • Αβραμοπούλου, Ε. (2017): Το συν-αίσθημα στο πολιτικό. Υποκειμενικότητες, εξουσίες και ανισότητες στο σύγχρονο κόσμο, Αθήνα: Νήσος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας