Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ

  • Κωδικός: ΚΑ2111
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το Ισλάμ σήμερα, το οποίο εκ προοιμίου δεν προσλαμβάνουμε ως μια ενιαία ή ομοιογενή ταυτότητα / συλλογικότητα / κατάσταση πραγμάτων, είναι μια ιδανική, και εξαιρετικά επίκαιρη, ευκαιρία να μιλήσουμε για το «πολιτικό».  Το μάθημα αυτό δεν παίζει το ρόλο ενός είδους εισαγωγής στο γνωστικό αντικείμενο «Ισλάμ». Αποτελεί μια πιο εστιασμένη ματιά σε σύγχρονα εθνογραφικά πλαίσια που αφορούν κοινωνίες, κοινότητες, ομάδες, ή τρόπους ζωής των οποίων η βιογραφία περιέχει, ή διαμορφώνεται από, ένα στοιχείο ταυτότητας που αποκαλείται «μουσουλμάνος» ή «μουσουλμανικό».  Για να γίνει αυτό θεμελιώνουμε πρώτα κάποια βασικά πραγματολογικά στοιχεία που αφορούν την ιστορία του Ισλάμ ως θρησκείας.  Στη συνέχεια, μέσα από τις εθνογραφίες των διαφορετικών «Ισλάμ» που μελετάμε, εξοικειωνόμαστε με συγκεκριμένες εμπειρικές πραγματικότητες.  Μέσα από αυτές, πέρα από το ότι εξασκούμαστε στην μελέτη ενός πολύ επίκαιρου Άλλου, μαθαίνουμε το πώς κατασκευάζονται απεικονίσεις του Άλλου που είναι ουσιοκρατικές, καθώς επίσης σε ποιες ιστορικές συγκυρίες πραγματοποιούνται αυτές.  Ειδικότερα δε, αντιλαμβανόμασθε το πώς μια θρησκεία, ή ειδικότερα μια πολιτισμική / θρησκευτική ταυτότητα, γίνεται και πολιτική.

 

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας