Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο εθνοτικός Άλλος στη σύγχρονη Ελλάδα

  • Κωδικός: ΚΑ2131
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια βασική εισαγωγή στο θέμα των εθνοτικών ή/και εθνοτικο-θρησκευτικών πληθυσμών στην Ελλάδα.  Περιλαμβάνει ιστορικές και νέες μειονότητες, δηλ. εθνοτικές ομάδες που εντάσσονται στο έθνος-κράτος λόγω της ιστορικής ανάδυσης των σύγχρονων κρατών, ή εθνοτικές ομάδες που εντάσσονται ως αποτέλεσμα σύγχρονων μεταναστευτικών ρευμάτων.

Μέσα από το παράδειγμα της Ελλάδας, ο στόχος που επιτυγχάνεται είναι πολλαπλός: η εντρύφηση σε σύγχρονες εθνογραφίες και άρα στην ανθρωπολογική γραφή και μέθοδο·  η εξοικείωση με έννοιες όπως μειονότητα, εθνότητα, εθνοτική ομάδα, ετερότητα, «διαφορά», μειονοτική και μεταναστευτική ταυτότητα·  η εμπέδωση ότι η μελέτη της ιστορίας από οπτικές γωνίες που δεν ανήκουν στην πλειονότητα, είναι προϋπόθεση για την κατανόηση διαδικασιών ανάδυσης / κατασκευής της εθνικής κουλτούρας και εθνικής ταυτότητας.  Δίνεται έμφαση στη διάσταση της καθημερινότητας και των πρακτικών των υποκειμένων, και σε θέματα υποκειμενικότητας, και αυτο- και ετερο-προσδιορισμού.  Με το μάθημα αυτό οι σπουδαστές εξασφαλίζουν μια απαραίτητη γνώση του εθνοτικού τοπίου στη σύγχρονη Ελλάδα και των πολιτικών που σχετίζονται με την διαμόρφωσή του μέσα στο χρόνο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Χαντζαρούλα, Ποθητή 2014.  «Προσλήψεις της ιδιότητας του πολίτη: Αλβανίδες οικιακές εργαζόμενες στην Ελλάδα».  Στο: Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα.  Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 319-344

Τοπάλη, Πηνελόπη 2014.  «Κατασκευές της διαφοράς στη σύγχρονη Ελλάδα: Οι Φιλιππινέζες μετανάστριες και η εκκρεμότητα της ετερότητας».  Στο: Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Πολιτικές της καθημερινότητας, σ. 345-372

Στύλιου, Λαμπρινή 2017.  Η εγχώρια αλβανική χιπ χοπ σκηνή στην Ελλάδα: Ζητήματα νεανικής κουλτούρας και ταυτοτήτων της δεύτερης γενιάς μεταναστών.  Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα ΙΑΚΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας

Βουτυρά, Ευτυχία 2014. «Κουλτούρες της ‘ασφάλειας’ και οι ανασφάλειες των προσφύγων».  Στο: Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Πολιτικές της καθημερινότητας, σ. 235-260

Πλεξουσάκη, Έφη 2011.  «Το όνομα του ‘Άλλου’: Θέσεις και αντιπαραθέσεις κατά της σύνθεση της κατηγορίας ‘μειονότητα’ στην Θράκη».  Στο: Α. Ανδρούσου & Ν. Ασκούνη (επιμ.), Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα.  Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 223-243

Τσιμπιρίδου, Φωτεινή 2000.  « ‘Πομάκος σημαίνει άνθρωπος του βουνού’: Εννοιολογήσεις και βιώματα του ‘τόπου’ στις κατασκευές και τις πολιτικές μειονοτικών περιθωριακών ταυτοτήτων».  Στο:  Β. Νιτσιάκος & Χ. Κασίμης (επιμ.), Ο Ορεινός Χώρος της Βαλκανικής: Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί.  Αθήνα: Πλέθρον, σ. 35-52

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας