Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τεχνική της συνέντευξης: από την πράξη στη θεωρία

  • Κωδικός: ΚΑ2201
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικά ερευνητικά εργαλεία τόσο της προφορικής ιστορίας όσο και της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Βασική προϋπόθεση της «καλής» συνέντευξη είναι η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης μεταξύ ερευνητή και αφηγητή. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με όλες τις φάσεις διεξαγωγής συνεντεύξεων, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελική αξιοποίηση του προφορικού υλικού. Θα μελετηθούν πρακτικές, μεθοδολογικές, θεωρητικές και δεοντολογικές πτυχές της συνέντευξης και παράλληλα οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε ένα πρακτικό παράδειγμα επιτόπιας έρευνας. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα παραδώσουν για αξιολόγηση πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει: οπτικοακουστικό αρχείο της συνέντευξης, περίληψη, ημερολόγιο, απομαγνητοφώνηση, δελτίο πληροφορητή και εργασία αξιολόγησης της συνέντευξης. Στο μάθημα μπορούν να γίνουν δεκτοί μέχρι 25 φοιτητές και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Συγγράμματα

  • Abrams L. (2016): Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα: Πλέθρον
  • Thompson P. (2002): Φωνές από το παρελθόν, Αθήνα: Πλέθρον
  • Τσιωλης Γ. (2014): Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Αθήνα: Κριτικη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας