Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πρακτική άσκηση

Περίληψη

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα που ανήκει στις Ελεύθερες επιλογές και αφορά σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο φοίτησης και εξεταστεί επιτυχώς στα τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα και σε δέκα (10) τουλάχιστον καταστατικά μαθήματα. Το μάθημα μπορεί να πραγματωθεί στο διάστημα ενός ημερολογιακού μηνός το καλοκαίρι, όταν δεν γίνονται μαθήματα ή εξετάσεις (δηλ. τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο). Η Πρακτική Άσκηση επιτρέπει σε όσους φοιτητές/-τριες επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, γνώση των συνθηκών εργασίας και έρευνας και μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχόμενων από το Τμήμα γνώσεων.

Υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη των φοιτητών/-τριών είναι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΘ, που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τους φοιτητές/-τριες. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις, καταρτίζει την τελική κατάσταση των συμμετεχόντων, παρακολουθεί τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης και κάνει την τελική αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, δείτε εδώ.

ESPA LOGO

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας