Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία και πληροφορική

  • Κωδικός: ΣΜ0014
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η αρχαιολογία στρέφεται όλο και περισσότερο σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπου η χρήση των υπολογιστών, των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών κατέχουν σημαντική θέση. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας δίνουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης, αρχειοθέτησης, ανάλυσης και διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού αρχαιολογικών πληροφοριών, διαφορετικής υπόστασης (κείμενα, ποσοτικά δεδομένα, εικόνες, διανυσματικές πληροφορίες). Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, από την προοπτική του αρχαιολόγου, πώς οι σύγχρονες απαιτήσεις της αρχαιολογίας μπορούν αν υποστηριχθούν από τα ηλεκτρονικά πληροφορικά συστήματα. Τα θέματα που θα επιλεγούν στο σεμινάριο ως παραδείγματα είναι η καταγραφή και αρχειοθέτηση των αρχαιολογικών πληροφοριών, η ανάλυση και ταξινόμηση των υλικών τεκμηρίων, η παρακολούθηση της εργασίας πεδίου και της ανασκαφής, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, η τρισδιάστατη αναπαράσταση.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές αρχαιολογίας του 3ου ή 4ου έτους που έχουν ήδη βασικές γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας