Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ008 Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης από τη Νοτιανατολική Ευρώπη (2004-2007)

Η συλλογή περιέχει 60 συνεντεύξεις με μετανάστες και μετανάστριες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας