Αρχαιολογία

Τομέας αρχαιολογίας

Οι πτυχιούχοι με αρχαιολογική ειδίκευση έχουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ώστε να μπορούν να προσληφθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, να συμμετάσχουν σε ανασκαφές και να στελεχώσουν Μουσεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Επίσης μπορούν να εργαστούν σε Προγράμματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εργαστήρια και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε Ερευνητικά Προγράμματα καθώς και σε πολιτιστικούς και εκδοτικούς οργανισμούς.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Αρχαιολογίας περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι», ένα σταθερό πρόγραμμα καταστατικών μαθημάτων που εισάγουν τους φοιτητές που βρίσκονται στα πρώτα δύο έτη των σπουδών τους σε βασικές περιόδους και γνωστικούς τομείς της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, ένα μεταβαλλόμενο πρόγραμμα μαθημάτων κατεύθυνσης, ειδικευμένα σεμινάρια εμβάθυνσης που απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης που βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους, καθώς και φροντιστηριακά σεμινάρια στο 3ο έτος. Στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αρχαιολογίας δίνεται επιπλέον έμφαση στη χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, μελέτη και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου. Παράλληλα, αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης των φοιτητών του τομέα αποτελούν οι εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, καθώς και η συμμετοχή τους στις πανεπιστημιακές ανασκαφές, οι οποίες διενεργούνται τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, στην ίδια περίοδο, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως μαθητευόμενοι σε φορείς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και συναφή Πολιτιστικά Ιδρύματα μέσω του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Αρχαιολογίας περιλαμβάνει ειδικευμένα σεμινάρια που καλύπτουν θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και γνωστικά πεδία στα οποία είναι ειδικευμένα τα μέλη ΔΕΠ του τομέα, καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας