Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Τομέας κοινωνικής ανθρωπολογίας

Το πρόγραμμα σπουδών του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στη θεωρία και τη μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Λαογραφίας, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τους βασικούς τομείς έρευνας της επιστήμης αυτής, με ιστορικά και σύγχρονα εθνογραφικά παραδείγματα από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Μέσα από τα μαθήματα του τομέα οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαπολιτισμική μελέτη και ανάλυση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Η διεπιστημονική σύνδεση με την Ιστορία και την Αρχαιολογία διευρύνει τα πεδία εφαρμογής της ανθρωπολογικής γνώσης, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν την έρευνα της τοπικής ιστορίας, την κατανόηση, ερμηνεία και ανάλυση κοινωνικών/πολιτισμικών φαινομένων τόσο στην τοπική μικροκλίμακα, όσο και σε ευρύτερα πεδία, στην ανάλυση πρωτοβουλιών για παρεμβάσεις που απαιτούν κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας (μετανάστευση, ρατσισμός, κ.τ.λ.), στην ανάλυση και αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, στη μεταγραφή εθνογραφικών δεδομένων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον. Οι πτυχιούχοι με ανθρωπολογική κατεύθυνση ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 10 (κοινωνιολόγοι) και έχουν την κατάρτιση και τα τυπικά προσόντα για να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, σε μουσεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ιδιωτικούς επιχειρήσεις και φορείς, σε φορείς κοινωνικής παρέμβασης και σε ΜΜΕ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας