Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Τομέας ιστορίας

Ο Τομέας Ιστορίας του Τμήματος ΙΑΚΑ επιδιώκει την κατάρτιση ιστορικών όλων των περιόδων και αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με όλο το φάσμα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια μιας διευρυμένης ιστορικής οπτικής στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι κριτικές προσεγγίσεις της ιστορίας της αρχαιότητας, του βυζαντίου και του μεσαιωνικού κόσμου. Επίσης, μελετώνται η νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία αλλά και η ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου, της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς και η παγκόσμια ιστορία.

Μέσα από την προσέγγιση συγκεκριμένων ερευνητικών πεδίων (μετανάστευση, θρησκεία, οικονομία κτλ.) αναδεικνύονται οι συνέχειες αλλά και οι ρήξεις ανάμεσα στον αρχαίο, το μεσαιωνικό και βυζαντινό και τον σύγχρονο κόσμο. Η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνομιλία με τις επιστήμες της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Φιλολογίας αποτελεί κομβικό στοιχείο της διδασκαλίας.

Οι πτυχιούχοι με ιστορική ειδίκευση έχουν τις απαραίτητες εκπαιδευτικές δεξιότητες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και δεξιότητες στην έρευνα και ανάλυση όλων των ιστορικών περιόδων και όλων των πεδίων της σύγχρονης ιστοριογραφίας (ελληνικής και διεθνούς), στην παραγωγή ιστορικής κειμενογραφίας για διαφορετικά πεδία διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών (π.χ. μουσεία, διαχειριστικούς φορείς, δημοσιογραφία, εκδόσεις) και στην χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών πληροφορικών τεχνολογιών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας