Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Έρευνα κοινωνικής ανθρωπολογίας

Τα μέλη του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε ευρύ φάσμα εθνογραφικών πεδίων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • μετανάστευση και εθνοτικές ομάδες
 • κοινωνικό φύλο
 • πολυπολιτισμικότητα
 • αστικός χώρος
 • τεχνοπολιτισμός και διαδίκτυο
 • θρησκευτικές κοινότητες
 • μουσεία
 • εκπαίδευση
 • ηχοτοπία
 • δεκαετία του 1940
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • νέα κοινωνικά κινήματα

Πέρα από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μέλημα του τομέα είναι και η εμπλοκή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, η ενσωμάτωση των ερευνητικών δεδομένων στη διδασκαλία, η υποστήριξη διπλωματικών εργασιών και διατριβών σε καινοτόμα πεδία ανθρωπολογικής έρευνας και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια και σε πρακτικές εφαρμογές (π.χ. εκπόνηση νέου διδακτικού υλικού, οργάνωση μουσειακών εκθέσεων, δημιουργία ιστοσελίδων, βιντεοταινιών και ψηφιακών εκθέσεων).

Tα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε ο τομέας, σε αντίστροφή χρονολογική σειρά, είναι τα εξής:

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας