Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Πηνελόπη Παπαηλία, Αναπληρωτρια Καθηγήτρια

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Χριστίνα Μητσοπούλου

τηλ 2421074796
e-mail

Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους όρους λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και του δανεισμού των κινητών οργάνων.

Ώρες λειτουργίας Εργαστηρίου: 09:00-15:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στεγάζεται επίσης η Ελληνική Ένωση Προφορικής Ιστορίας (www.epi.uth.gr)

Φυσιογνωμία και στόχοι του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Το εργαστήριο ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003 (ΦΕΚ Β’ 1272, 5.9.03) και στεγάζεται στο Κτίριο Δελμούζου 5/12. Καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Προφορικής Ιστορίας και της Λαογραφίας. Οι δραστηριότητές του αποσκοπούν σε 3 βασικούς στόχους:

 • Εκπαίδευση: Εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις μεθόδους και στις τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, υλική υποστήριξη σε εργαστηριακά μαθήματα που χρησιμοποιούν τα εργαλεία της έρευνας πεδίου. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 • Έρευνα: Διενέργεια ερευνών πεδίου και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα σε προβλήματα αιχμής της σημερινής κοινωνίας, όπως η νέα μετανάστευση, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η βία στην οικογένεια, ο ρατσισμός, η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τεκμηρίωση όψεων της ανθρώπινης εμπειρίας στο παρελθόν και στο παρόν: δημιουργία αρχείου οπτικοακουστικών μαρτυριών και εθνομουσικολογίας, αρχείου φωτογραφιών, βιντεοθήκης με κινηματογραφικό υλικό ανθρωπολογικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, δημιουργία μαγνητοσκοπημένων ρεπορτάζ για επίκαιρα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τεκμηρίωση βιβλιογραφικής κάλυψης των τομέων ερευνητικού ενδιαφέροντος του εργαστηρίου, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

 • Διάδοση αποτελεσμάτων: Παραγωγή ντοκιμαντέρ και ραδιοφωνικών εκπομπών, εκθέσεων σε μουσεία, παρουσίαση νέου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδων, οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν διδάσκοντες του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αλλά και διεπιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους άλλους τομείς του ΙΑΚΑ ή και άλλων τμημάτων του ΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής. Ένας δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ενσωμάτωση της έρευνας στη διδασκαλία και η μύηση των φοιτητών στις μεθόδους της εθνογραφικής έρευνας. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται στο σχεδιασμό της έρευνας, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, την απομαγνητοφώνηση και επεξεργασία του ηχητικού υλικού και την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την ομάδα των φοιτητών. Όπου είναι δυνατόν, επιδιώκεται επίσης η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και η ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων που συμμετέχουν στην έρευνα.

Εργαστηριακή Υποδομή

Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του σκοπούς το εργαστήριο διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:

 • Εξοπλισμός Η/Υ, τηλεόραση, συσκευή βίντεο VHS, συσκευή DVD, λογισμικά επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εκτυπωτές, φωτοτυπικό, σαρωτής, υποδομή για σεμινάρια (μηχανήματα και οθόνη προβολής), μέσα καταγραφής ήχου και εικόνας (μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης , φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης), ψηφιοποίησης κτλ., μικρόφωνα, πεδάλια απομαγνητοφώνησης, ακουστικά
 • Βιβλιοθήκη εντύπων και ψηφιακών δημοσιευμάτων.
 • Βιντεοθήκη.
 • Αρχειακό υλικό:
  • Αρχείο Οπτικοακουστικών Μαρτυριών (περίπου 560 συνεντεύξεις)
  • Αρχείο Λελούδα (παιδοπόλεις)
  • Αρχείο φωτογραφιών
  • Αρχείο εθνογραφικών καταγραφών
  • Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό
  • Βάσεις δεδομένων

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας παρέχει τις εξής υπηρεσίες σε τρίτους:

 • Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Τεχνική υποστήριξη επεξεργασίας αρχείων ήχου
 • Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και δεοντολογίας
 • Χρήση του αρχείου οπτικοακουστικών μαρτυριών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 • Εκπόνηση εθνογραφικών μελετών
 • Δανεισμός οπτικοακουστικού εξοπλισμού
 • Υποστήριξη της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας