Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιτροπές 2021-2022

Επιτροπές

 • Επιτροπή Εκδηλώσεων: Ι. Τουρναβίτου, Δ. Τραγάκη, Α. Διαλέτη
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος: Γ. Βαραλής, Ε. Ράγια, Β. Γιακουμάκη
 • Επιτροπή εκπαιδευτικών μετακινήσεων: I. Τουρναβίτου
 • Επιτροπή ηλεκτρονικού κόμβου: Γ. Λώλος, Θ. Ντάλλας, Τ. Χατζηδήμου
 • Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Erasmus: Ε. Τζελέπη, Μ. Παναχί, Στ. Σουβατζή
 • Επιτροπή ανταλλαγής μαθημάτων με άλλα Τμήματα: Π. Παπαηλία, Μ. Παναχί, Ι. Βαραλής
 • Επιτροπή Χώρων: Ρ. Μπενβενίστε, Ι. Λεβέντη, Δ. Τραγάκη
 • Επιτροπή ΟΜΕΑ: Π. Βόγλης, Στ. Σουβατζή, Ε. Τζελέπη
 • Επιτροπή καταστροφής υλικών: τακτικά μέλη: Ι. Τσιουρής, Θ. Ντάλλας, Γ. Λώλος
  αναπληρωματικά μέλη: Ρ. Ματσάγγου, Χρ. Μητσοπούλου
 • Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων:
 • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής, Ε. Ράγια, Π. Παπαηλία
 • Επιτροπή προγράμματος σπουδών: Π. Βόγλης, Γ. Βαραλής, Δ. Τραγάκη
 • Επιτροπή για τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια των αποφοίτων: Α. Διαλέτη, Δ. Παλαιοθόδωρος, Μ. Μπιλάλης
 • Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (για θέματα προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών): τακτικά μέλη: Ι. Λεβέντη, Ρ. Μπενβενίστε, Δ. Τραγάκη
  αναπληρωματικά μέλη: Α. Μαζαράκης, Δ. Μπιλάλης, Ρ. Δέλτσου

Υπεύθυνοι και Εκπρόσωποι

 • Υπεύθυνος για τη Φύλαξη του Αρχείου εκδηλώσεων Τμήματος: Θ. Ντάλλας
 • Υπόλογος του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ):
  Για το Προπτυχιακό:
 • Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής
 • Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.: Δ. Μπιλάλης
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Π.Θ.: Γ. Βαραλής (τακτ. μέλος), Ρ. Μπενβενίστε (αναπλ. μέλος)
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών: Ι. Λώλος (τακτ. μέλος), Ι. Τουρναβίτου (αναπλ.)
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ.: Π. Βόγλης
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ: Δ. Παλαιοθόδωρος, Π. Βόγλης (αναπλ.)
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ για ΠΜΣ: Π. Παπαηλία, Α. Μαζαράκης (αναπλ.)
 • Εκπρόσωποι στην Πρόσβαση: Β. Γιακουμάκη, Π. Χατζηλαζαρίδου

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Τομέα

 • Τομέας Ιστορίας: Δ. Μπιλάλης, Μ. Παναχί
 • Τομέας Αρχαιολογίας: Ι. Βαραλής, Ι. Τουρναβίτου, Α. Μαζαράκης
 • Τομέας Κοινων. Ανθρωπολογίας: Π. Παπαηλία, Β. Γιακουμάκη, Ε. Τζελέπη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας