Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιτροπές 2023-2024

Επιτροπές

 • Επιτροπή Εκδηλώσεων: Γ. Κουτσουφλάκης, Ελ. Δέλτσου, Α. Διαλέτη
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος: Γ. Βαραλής, Ε. Ράγια, Β. Γιακουμάκη
 • Επιτροπή εκπαιδευτικών μετακινήσεων: Στ. Σουβατζή (χειμ.), I. Τουρναβίτου (εαρ.)
 • Επιτροπή ηλεκτρονικού κόμβου: Γ. Λώλος, Θ. Ντάλλας, Τ. Χατζηδήμου
 • Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Erasmus: Ε. Τζελέπη, Μ. Πατέρα, Ιφ. Λεβέντη
 • Επιτροπή ανταλλαγής μαθημάτων με άλλα Τμήματα: Π. Παπαηλία, Μ. Πατέρα, Δ. Παλαιοθόδωρος
 • Επιτροπή Χώρων: Α. Διαλέτη, Γ. Κουτσουφλάκης, Δ. Τραγάκη
 • ΟΜΕΑ: Δ. Μπιλάλης, Στ. Σουβατζή, Β. Γιακουμάκη, Ι. Λώλος
 • Επιτροπή καταστροφής υλικών: τακτικά μέλη: Ι. Τσιουρής, Θ. Ντάλλας, Γ. Λώλος
  αναπληρωματικά μέλη: Ρ. Ματσάγγου, Χρ. Μητσοπούλου
 • Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων: (επταμελής το Νοέμβριο)
 • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής, Ε. Ράγια, Π. Παπαηλία
 • Επιτροπή προγράμματος σπουδών: Ι. Λώλος, Ρ. Δέλτσου, Δ. Μπιλάλης (εαρ), Δ.Παλαιοθόδωρος, Π. Παπαηλία(χειμ.)
 • Επιτροπή για τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια των αποφοίτων: Μ. Παναχί, Β. Γιακουμάκη, Γ. Κουτσουφλάκης
 • Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (για θέματα προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών): τακτικά μέλη: Ερ. Μπενβενίστε,  Δ. Τραγάκη, Π. Βόγλης, αναπληρωματικά μέλη: Γ. Κουτσουφλάκης, Ε. Τζελέπη, Ε. Ράγια

Υπεύθυνοι και Εκπρόσωποι

 • Υπεύθυνος για τη Φύλαξη του Αρχείου εκδηλώσεων Τμήματος: Θ. Ντάλλας
 • Υπόλογος του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για το Προπτυχιακό:
 • Υπόλογος του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για το Μεταπτυχιακό:
 • Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής
 • Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.: Ε. Ράγια
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Π.Θ.: Γ. Βαραλής (τακτ. μέλος), Α. Ματθαίου (αναπλ. μέλος)
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ: Π. Βόγλης, Δ. Μπιλάλης (αναπλ.)
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ για ΠΜΣ: Π. Βόγλης, Α. Μαζαράκης (αναπλ.)
 • Εκπρόσωποι στην Πρόσβαση: Β. Γιακουμάκη, Π. Χατζηλαζαρίδου
 • Εκπρόσωπος στο Newsletter της Σχολής: Ε. Ράγια

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Τομέα

 • Τομέας Ιστορίας: Ι. Λαλιώτου, Ε. Ράγια, Α. Διαλέτη
 • Τομέας Αρχαιολογίας: Δ. Παλαιοθόδωρος, Ι. Βαραλής, Στ. Σουβατζή
 • Τομέας Κοινων. Ανθρωπολογίας: Ρ. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη, Δ. Τραγάκη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας