Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προκήρυξη 2024-2025

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» (Μ.Α. in Field Archaeology and Material Culture).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο αφιερώνεται στη εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. Στο πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται και η υποχρεωτική συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης θερινής περιόδου. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η παρακολούθηση των διαλέξεων πραγματοποιείται δια ζώσης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με κατεύθυνση Αρχαιολογίας. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται  από  Τμήματα  με  συναφές γνωστικό  αντικείμενο, αποφαίνεται  η  Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού, συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ακόμη και τελειόφοιτοι φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του Π.Μ.Σ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ από την 15η Ιουλίου 2024 έως και την 30ηη Αυγούστου 2024, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιότητας)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (για τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους επί πτυχίω). Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, με ευκρινή τον μέσο όρο.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πτυχιακή εργασία ή επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.
 • Γραπτή πρόταση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η/ο υποψήφια/-ος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τον προτεινόμενο θεματικό κύκλο του Π.Μ.Σ. και όπου θα παρουσιάζεται ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/-ου ή τα ερευνητικά της/του ενδιαφέροντα, με ενδεικτική βιβλιογραφία (1000-1500 λ.).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου προέλευσης μέσω email (pmsa@uth.gr). Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του τμήματος εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.

Στον φάκελο υποψηφιότητας μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν:

 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας.
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών.
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων/εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε αρχαιολογικές έρευνες πεδίου ή επαγγελματικής απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.

Προκειμένου να θεωρηθεί μία υποψηφιότητα έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών  που ορίζονται παραπάνω.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην υποβάλλουν την αίτησή τους εάν δεν είναι πλήρης. Η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων θα ήταν καλό να αποφεύγεται, γιατί καθυστερεί την διαδικασία αξιολόγησης.

Οι προφορικές συνεντεύξεις προγραμματίζονται την Παρασκευή 13.9 και το Σάββατο 14.9.2024.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας