Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προκήρυξη 2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Διάρκεια σπουδών: 1½ έτος
 • Σεμινάρια: 1ο και 2ο εξάμηνο
 • Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου: 1 μήνας (θερινή περίοδος).
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 3ο εξάμηνο
 • Τα μαθήματα γίνονται με φυσική παρουσία

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολι­τισμός» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρό­γραμ­μα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην αρχαι­ολογική έρευνα πεδίου και την μελέτη και προβο­λή του υλικού πολιτισμού, και συνδυ­άζει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η θεωρητική κατάρτιση περι­λαμβάνει σεμι­νάρια σε παραδοσιακά και νέα αντικεί­μενα, συμπεριλαμβανο­μένης της ενάλιας αρχαι­ολογίας, της επιφανει­ακής έρευνας και της πολιτισμι­κής διαχείρισης, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Εποχή του Λίθου έως την Μετα-βυζαντινή περίοδο. Τα πολυάριθμα ενερ­γά ανασκαφικά προ­γράμ­ματα του τομέα αρχαιο­λογίας δίδουν τη δυνατό­τητα στους μεταπτυ­χιακούς φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορε­τικές μεθόδους έρευνας πεδίου και να αποκτή­σουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία. Το πρόγραμμα προσφέρει μέρος των μαθη­μάτων στα αρχαιολογικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στο πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσεται υπο­χρεω­τικά η συμμετοχή σε έρευνες πεδίου, χερσαίες ή ενάλιες.

Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2023–2024

Α’ εξάμηνο

(2  υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα κατ’ επιλογή)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη (Α. Μαζαράκης Αινιάν)
 • Ενάλια αρχαιολογία (Γ. Κουτσουφλάκης)

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή:

 • Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι: Τέχνη και Πολιτική: Η τέχνη της τοιχογραφίας στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού (Ιφιγ. Τουρναβίτου)
 • Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I: Προβλήματα ελληνιστικής πλαστικής (Ιφιγ. Λεβέντη)
 • Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι: Βυζαντινές εικόνες: τέχνη, τεχνική και τεχνολογία (Ι. Βαραλής)
Β’ εξάμηνο

(1 υποχρεωτικό μάθημα και 2 μαθήματα κατ’ επιλογή)

Υποχρεωτικό μάθημα:

 • Σπονδυλωτό (μάθημα συνδιδασκαλίας): Επιφανειακή έρευνα και αρχαιολογία του τοπίου (Γ. Λώλος & προσκεκλημένοι ερευνητές)

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή:

 • Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ. Κοινωνική αρχαιολογία: θέματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της προϊστορίας (Στ. Σουβατζή)
 • Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ: Γραπτή κεραμική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων: από την έρευνα πεδίου στη δημοσίευση (Δ. Παλαιοθόδωρος)
 • Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ. Το Βυζάντιο στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (Ι. Τσιουρής)
 • Θέματα ενάλιας αρχαιολογίας: Ιστορία και εξέλιξη της ναυπηγικής τεχνολογίας (Γ. Κουτσουφλάκης)
Θερινή περίοδος
 • Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για ένα μήνα (4 εβδομάδες)
Γ’ εξάμηνο
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Διαδικασίες επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023): Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 21 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2023, με ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου.

Οι προφορικές συνεντεύξεις έχουν προγραμματιστεί (διαδικτυακά) από 15 - 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στην /στον υποψήφια/υποψήφιο ηλεκτρονικά και η λίστα με τους επιτυχόντες αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας