Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προκήρυξη 2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διάρκεια σπουδών: 1½ έτος
Σεμινάρια: 1ο και 2ο εξάμηνο
Ανασκαφή: 1 μήνας
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 3ο εξάμηνο
Τα μαθήματα γίνονται με φυσική παρουσία

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για 20 θέσεις για το πρόγραμμα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2022 (με ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου): από 19 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Προφορικές συνεντεύξεις (διαδικτυσκά): τέλη Σεπτεμβρίου 2022

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολι­τισμός» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρό­γραμ­μα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην αρχαι­ολογική έρευνα πεδίου και την μελέτη και προβο­λή του υλικού πολιτισμού, και συνδυ­άζει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η θεωρητική κατάρτιση περι­λαμβάνει σεμι­νάρια σε παραδοσιακά και νέα αντικεί­μενα, συμπεριλαμβανο­μένης της ενάλιας αρχαι­ολογίας, της επιφανει­ακής έρευνας και της πολιτισμι­κής διαχείρισης, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την εποχή του λίθου έως την μετα-βυζαντινή περίοδο. Τα πολυάριθμα ενερ­γά ανασκαφικά προ­γράμ­ματα του τομέα αρχαιο­λογίας δίδουν τη δυνατό­τητα στους μεταπτυ­χιακούς φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορε­τικές μεθόδους έρευνας πεδίου και να αποκτή­σουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία. Το πρόγραμμα προσφέρει μέρος των μαθη­μάτων στα αρχαιολογικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στο πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσεται υπο­χρεω­τικά η συμμετοχή σε έρευνες πεδίου, χερσαίες ή ενάλιες.

Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2022–2023

Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη (Α. Μαζαράκης Αινιάν)
 • Ενάλια αρχαιολογία (Γ. Κουτσουφλάκης)

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή:

 • Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι: Τέχνη και Πολιτική: Η τέχνη της τοιχογραφίας στο Αιγαίο την
  Εποχή του Χαλκού (Ιφ. Τουρναβίτου)
 • Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I: Γραπτή κεραμική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων: από την έρευνα
  πεδίου στη δημοσίευση (Δ. Παλαιοθόδωρος)
 • Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι: Εκκλησιαστική αργυροχοΐα στη Θεσσαλία (16ος – 19ος αι.) (Ι. Βαραλής)

Απαιτούνται τα υποχρεωτικά και ένα μάθημα κατ’ επιλογή

Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικό μάθημα:

 • Σπονδυλωτό (μάθημα συνδιδασκαλίας): Αρχαιολογία της Θεσσαλίας: Νέες έρευνες και σύγχρονες προσεγγίσεις(Γ. Λώλος & προσκεκλημένοι ερευνητές)

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή:

 • Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ. Κοινωνική αρχαιολογία: θέματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της προϊστορίας (Στ. Σουβατζή)
 • Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ: Προβλήματα ελληνιστικής πλαστικής (Ιφ. Λεβέντη)
 • Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ. Το Βυζάντιο στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (Ι. Τσιουρής)
 • Θέματα ενάλιας αρχαιολογίας: Αρχαιολογία του πλοίου και αρχαία ναυπηγική (Γ. Κουτσουφλάκης)

Απαιτούνται το υποχρεωτικό και 2 μαθήματα κατ’ επιλογή

Θερινή περίοδος
 • Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου για ένα μήνα
Γ’ εξάμηνο
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Κατεβάστε το έντυπο φυλλάδιο [.pdf, 3,2MB].

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας