Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Οργάνωση ΠΜΣ

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για διοικητικά και φοιτητικά θέματα, όπως:

 • Εγγραφές φοιτητών
 • Τήρηση αρχείου (βαθμολογίες, υποτροφίες, χορήγηση διπλωμάτων κ.λ.π.)
 • Έκδοση πιστοποιητικών

Υπεύθυνοι: Nατάσσα Δουλοπούλου (2421074608) για διαδικαστικά θέματα, Γιάννης Τσιουρής (2421074874) για ζητήματα που αφορούν το Εργαστήριο Αρχαιολογίας.

Λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι:

α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος [αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα]

β) Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) [Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για ΠΜΣ, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του ΠΜΣ. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του ΠΜΣ]

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ [Η Σ.Ε. του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος]

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής για τη διετία 2023-2025 είναι οι Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Ιφιγένεια Λεβέντη, Γιάννης Βαραλής, Στέλλα Σουβατζή και Γιώργος Κουτσουφλάκης.

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος,

ε) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος για τη διετία 2023-2025 ορίστηκε η Ιφιγ. Τουρναβίτου, με αναπληρώτρια την Ιφιγ. Λεβέντη.

στ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων (ΕΑΥ). Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:

 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Διοργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων και των συνεντεύξεων
 • Κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια του ΠΜΣ
 • Εισήγηση στη Σ.Τ. για την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων.

ζ) Επιτροπή Δεοντολογίας: Αντικείμενο της Επιτροπής είναι:

 • Η τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο  διεξαγωγής  των  μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π.
 • Η αποφυγή της λογοκλοπής εργασιών.

η) Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Αντικείμενο της Επιτροπής είναι:

 • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.

Η Σ.Τ., εφόσον το κρίνει απαραίτητο, συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές. Όλες οι προτάσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Σ.Τ.

Οικονομικά θέματα

Οι πόροι του ΠΜΣ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό του ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων, τον Προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Επίσης, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση του ΠΜΣ από χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, πόρους από ερευνητικά προγράμματα.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του ΠΜΣ και υποβάλλονται μια φορά το χρόνο για έγκριση στη Σ.Τ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Οι πόροι του ΠΜΣ διατίθενται για:

 • Τη διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων
 • Τις εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών στο πλαίσιο σεμιναρίων
 • Τις μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων καθηγητών και ερευνητών στο πλαίσιο σεμιναρίων
 • Την αγορά εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών

Χρονική διάρκεια του Προγράμματος

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) και θα ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. μετά από την αξιολόγησή του σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4485/2017.

Υγειονομική κάλυψη - Πάσο

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη, δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, δικαιούνται τη χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας