Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Δομή και οργάνωση ΠΜΣ

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για διοικητικά και φοιτητικά θέματα, όπως:

 • Εγγραφές φοιτητών
 • Τήρηση αρχείου (βαθμολογίες, υποτροφίες, χορήγηση διπλωμάτων κ.λ.π.)
 • Έκδοση πιστοποιητικών

Υπεύθυνοι:

 1. Nατάσσα Δουλοπούλου (2421074608) για διαδικαστικά θέματα,
 2. Γιάννης Τσιουρής (2421074874) για ζητήματα που αφορούν το Εργαστήριο Αρχαιολογίας.

Λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι:

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος

Το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή την τροποποίηση των ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, εκπόνηση πρότυπου σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος, έλεγχο της τήρησης των Κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, μεταξύ άλλων.

Η Συνέλευση του Τμήματος

Το αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων στη Σύγκλητο που αφορούν το Π.Μ.Σ., για τον ορισμό του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, της επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ., καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με διετή θητεία. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής για τη διετία 2023-2025 είναι οι Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Ιφιγένεια Λεβέντη, Γιάννης Βαραλής, Στέλλα Σουβατζή και Γιώργος Κουτσουφλάκης.

Ο/H Διευθυντής/Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με διετή θητεία. Προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος για τη διετία 2023-2025 ορίσθηκε η Ι. Τουρναβίτου, με αναπληρώτρια την Ι. Λεβέντη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (Ε.Α.Υ.) του Π.Μ.Σ.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Διενέργεια των διαδικασιών επιλογής για εισαγωγή στο Πρόγραμμα,
 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
 • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας σε συγκεκριμένη ξένη γλώσσα,
 • Τελική κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον κατάλογο των κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στη Συνέλευση Τμήματος.
Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.

Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Θ.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι:

 • Η τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π.
 • Η αποφυγή της λογοκλοπής εργασιών.

Οικονομικά θέματα του Π.Μ.Σ.

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. προέρχονται από τον Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. & Συνεργαζόμενων Φορέων, τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΕ.Θ., καθώς και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Επίσης, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση του Π.Μ.Σ. από χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, πόρους από ερευνητικά προγράμματα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος/αρμόδια για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του Π.Μ.Σ. και υποβάλλονται μια φορά το χρόνο για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται για:

 • τη διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων
 • τις μετακινήσεις φοιτητών και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • τις μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων καθηγητών και ερευνητών στο πλαίσιο σεμιναρίων του Π.Μ.Σ.
 • την αγορά εξοπλισμού, δαπάνες λογισμικού και αναλωσίμων υλικών

Υγειονομική κάλυψη - Πάσο

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη, δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, δικαιούνται τη χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας