Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παρουσίαση του ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός»

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση
με την έρευνα στο πεδίο.

Διάρκεια σπουδών: 1½ έτος
Σεμινάρια (με φυσική παρουσία): 1ο και 2ο εξάμηνο.
Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου: 1 μήνας.
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας:
3ο εξάμηνο.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για 20 θέσεις για το πρόγραμμα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023 (με ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου):
από 21 Αυγούστου έως 1ο Σεπτεμβρίου 2023.
Προφορικές συνεντεύξεις: 15–17 Σεπτεμβρίου 2023

Email: pmsa@uth.gr

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολι­τισμός» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρό­γραμ­μα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην αρχαι­ολογική έρευνα πεδίου και την μελέτη και προβο­λή του υλικού πολιτισμού, και συνδυ­άζει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η θεωρητική κατάρτιση περι­λαμβάνει σεμι­νάρια σε παραδοσιακά και νέα αντικεί­μενα, συμπεριλαμβανο­μένης της ενάλιας αρχαι­ολογίας, της επιφανει­ακής έρευνας και της πολιτισμι­κής διαχείρισης, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Εποχή του Λίθου έως την Μετα-βυζαντινή περίοδο. Τα πολυάριθμα ενερ­γά ανασκαφικά προ­γράμ­ματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίδουν τη δυνατό­τητα στους μεταπτυ­χιακούς φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορε­τικές μεθόδους έρευνας πεδίου και να αποκτή­σουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα προσφέρει μέρος των μαθη­μάτων στα αρχαιολογικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στο πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσεται υπο­χρεω­τικά η συμμετοχή σε έρευνες πεδίου, χερσαίες ή ενάλιες.


Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα, ενώ παρέχει μια σειρά από υποτροφίες. Η εισαγωγή στο ΠΜΣ στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμ­βριο), δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις αλλά γίνεται με κατάθεση φακέλου και προφορική συνέντευξη.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τρία εξάμηνα και διαρθρώνεται σε τρία μέρη:

α) το θεωρητικό μέρος με μαθήματα σεμινα­ριακού χαρα­κτήρα που προσφέρονται στα δύο πρώτα εξάμηνα,

β) το πρακτικό μέρος με συμ­μετοχή σε ανα­σκα­φή του Τομέα για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (κατά τη θερινή περίοδο), και

γ) το συγ­γραφικό μέρος με την εκπόνηση διπλωμα­τικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ­χιακών Σπουδών με τον τίτλο «Αρχαιο­λογία πεδίου και υλικός πολιτισμός». Η επιστη­μονική ειδίκευση των πτυχιούχων (προ­ϊστορική, κλασική, βυζαντινή ή ενάλια αρχαιολογία) προκύπτει από το είδος των μαθημάτων που παρακο­λούθησαν και το θέμα της μετα­πτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα εκπονήσουν.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώ­νεται από δραστηριότητες που περιλαμ­βάνουν εκ­παιδευτικές εκδρομές, πρόσθετα σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες και συμπό­σια που διοργανώνει τακτικά το Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. Επιπλέον από το ακαδημαϊκό έτος 2022 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των διδακτορικών φοιτητών Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Princeton. Η τριμερής αυτή ακαδημαϊκή συνεργασία προβλέπει την οργάνωση ερευνητικών εργαστηρίων (dissertation research workshops), όπου διδακτορικοί φοιτητές Προϊστορικής και Κλασικής αρχαιολογίας του Π.Θ. θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις με αντίστοιχους φοιτητές του Τμήματος Τέχνης και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Princeton.

Το Πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο

(2 υποχρεωτικά μαθήματα & 1 μάθημα κατ’ επιλογή)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 1. Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη  
  (Α. Μαζαράκης Αινιάν)
 2. Ενάλια αρχαιολογία   (Γ. Κουτσουφλάκης)

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή:

 1. Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι: Τέχνη και Πολιτική: Η τέχνη της τοιχογραφίας στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού (Ιφιγ. Τουρναβίτου)
 2. Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I: Προβλήματα ελληνιστικής πλαστικής   (Ιφιγ. Λεβέντη)
 3. Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι: Βυζαντινές εικόνες: τέχνη, τεχνική και τεχνολογία (Ι. Βαραλής)
Β’ εξάμηνο

(1 υποχρεωτικό μάθημα & 2 μαθήματα κατ’ επιλογή)

Υποχρεωτικό μάθημα:

1.  Σπονδυλωτό (μάθημα συνδιδασκαλίας): Επιφανειακή έρευνα και αρχαιολογία του τοπίου (Γ. Λώλος & προσκεκλημένοι ερευνητές)

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή:

 1. Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ.
  Κοινωνική αρχαιολογία: θέματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της προϊστορίας   (Στ. Σουβατζή)
 2. Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ: Γραπτή κεραμική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων: από την έρευνα πεδίου στη δημοσίευση   (Δ. Παλαιοθόδωρος)
 3. Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ. Το Βυζάντιο στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας   (Ι. Τσιουρής)
 4. Θέματα ενάλιας αρχαιολογίας: Αρχαιολογία του πλοίου και αρχαία ναυπηγική  (Γ. Κουτσουφλάκης)

Θερινή περίοδος

Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου για ένα μήνα  (4 εβδομάδες)

Γ’ εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας