Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παρουσίαση του ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός»

Το ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 5540/τ. Β’/17.12.2020, και ξεκινά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου και την μελέτη και προβολή του υλικού πολιτισμού, και συνδυάζει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει σεμινάρια σε παραδοσιακά και νέα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της ενάλιας αρχαιολογίας, της επιφανειακής έρευνας και της πολιτισμικής διαχείρισης, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Εποχή του Λίθου έως την μετα-βυζαντινή περίοδο. Τα πολυάριθμα ενεργά ανασκαφικά προγράμματα του τομέα αρχαιολογίας δίδουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορετικές μεθόδους έρευνας πεδίου και να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα προσφέρει μέρος των μαθημάτων στα αρχαιολογικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στο πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσεται υποχρεωτικά η συμμετοχή σε έρευνες πεδίου, χερσαίες ή υποβρύχιες.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα, ενώ παρέχει μια σειρά από υποτροφίες. Η εισαγωγή στο ΠΜΣ στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο), δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις αλλά γίνεται με κατάθεση φακέλου και προφορική συνέντευξη. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20).

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τρία εξάμηνα και  διαρθρώνεται σε τρία μέρη: α) το θεωρητικό μέρος με μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα που προσφέρονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, β) το πρακτικό μέρος με συμμετοχή σε ανασκαφή του Τομέα για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (κατά τη θερινή περίοδο), και γ) το συγγραφικό μέρος με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός». Η επιστημονική ειδίκευση των πτυχιούχων  (προϊστορική, κλασική, βυζαντινή ή ενάλια αρχαιολογία) προκύπτει από το είδος των μαθημάτων που παρακολούθησαν και τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπόνησαν.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώνεται από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, πρόσθετα σεμινάρια εργασίας και διαλέξεις, ημερίδες και συμπόσια που διοργανώνει τακτικά το Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2022 ξεκινά τη λειτουργία του το πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των διδακτορικών φοιτητών αρχαιολογίας και ιστορίας της Τέχνης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Princeton. H τριμερής αυτή ακαδημαϊκή συνεργασία προβλέπει την οργάνωση ερευνητικών εργαστηρίων (dissertation research workshops) όπου διδακτορικοί φοιτητές προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογίας του Π.Θ. θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις με αντίστοιχους φοιτητές του Τμήματος Τέχνης και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Princeton.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας