Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Το ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2020, και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου και την μελέτη και προβολή του υλικού πολιτισμού, και συνδυάζει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει σεμινάρια σε παραδοσιακά και νέα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της ενάλιας αρχαιολογίας, της επιφανειακής έρευνας και της πολιτισμικής διαχείρισης, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Εποχή του Λίθου έως την μετα-βυζαντινή περίοδο. Τα πολυάριθμα ενεργά ανασκαφικά προγράμματα του τομέα αρχαιολογίας δίδουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορετικές μεθόδους έρευνας πεδίου και να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα προσφέρει μέρος των μαθημάτων στα αρχαιολογικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στο πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσεται υποχρεωτικά η συμμετοχή σε έρευνες πεδίου, χερσαίες ή υποβρύχιες.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα, ενώ παρέχει μια σειρά από υποτροφίες. Η εισαγωγή στο ΠΜΣ στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο), δεν περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις αλλά γίνεται με κατάθεση φακέλου και προφορική συνέντευξη. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20).

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τρία εξάμηνα και  διαρθρώνεται σε τρία μέρη: α) το θεωρητικό μέρος με μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα που προσφέρονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, β) το πρακτικό μέρος με συμμετοχή σε ανασκαφή του Τομέα για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (κατά τη θερινή περίοδο), και γ) το συγγραφικό μέρος με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός». Η επιστημονική ειδίκευση των πτυχιούχων  (προϊστορική, κλασική, βυζαντινή ή ενάλια αρχαιολογία) προκύπτει από το είδος των μαθημάτων που παρακολούθησαν και τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπόνησαν.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώνεται από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, πρόσθετα σεμινάρια εργασίας και διαλέξεις, ημερίδες και συμπόσια που διοργανώνει τακτικά το Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2022 ξεκινά τη λειτουργία του το πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των διδακτορικών φοιτητών αρχαιολογίας και ιστορίας της Τέχνης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Princeton. H τριμερής αυτή ακαδημαϊκή συνεργασία προβλέπει την οργάνωση ερευνητικών εργαστηρίων (dissertation research workshops) όπου διδακτορικοί φοιτητές προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογίας του Π.Θ. θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις με αντίστοιχους φοιτητές του Τμήματος Τέχνης και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Princeton.

Προϋποθέσεις

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται  από  Τμήματα  με  συναφές γνωστικό αντικείμενο, αποφαίνεται η  Συντονιστική Επιτροπή με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι:

 • η κατοχή πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς
 • η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όσοι έχουν δίπλωμα A2 ή B1 καλούνται σε εξέταση γλώσσας), και η ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
 • η προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών από μέλη της ακαδημαϊκής, ή/και της ερευνητικής κοινότητας

Φοιτητές της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται μέσω της εξέτασης των φακέλων τους και μέσω προφορικής συνέντευξης. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 2) ερευνητική πρόταση, 3) συστατικές επιστολές, 4) πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, 5) πανεπιστημιακές εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν, 6) αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο εάν υπάρχουν, και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στην αξιολόγησή του/της.

Τέλη φοίτησης και Υποτροφίες

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ειδικότερα για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη έχουν εξασφαλιστεί οι εξής υποτροφίες:

 • 1 έως 2 υποτροφίες κατ’ έτος για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στην κλασική αρχαιολογία (Υποτροφίες στη μνήμη Φάνη Κωνσταντακόπουλου).
 • Το ΠΘ παρέχει σε ετήσια βάση υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ).
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Επικοινωνία

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΠΜΣ είναι pmsa@uth.gr

Διαδικασίες επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/-οί απόφοιτες/-οι Α.Ε.Ι. Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Καλών Τεχνών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι εισακτέοι/-ες στο ΠΜΣ είναι είκοσι (20).

Αιτήσεις

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας εισαγωγής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Προκειμένου να θεωρηθεί μία υποψηφιότητα έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και ο φάκελος υποψηφιότητας να είναι πλήρης. Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ και περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιότητας)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (για τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους επί πτυχίω). Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο ΠΜΣ.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών  από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για τις/τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα (συμπληρώνεται η ειδική φόρμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου προέλευσης (αποστέλλονται απευθείας από το μέλος ΔΕΠ και εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mbl@ha.uth.gr)
 • Πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.

Γραπτή πρόταση στην αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η/ο υποψήφιος/-α ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τον προτεινόμενο θεματικό κύκλο του Π.Μ.Σ. και όπου παρουσιάζονται οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί (1000-1500 λ.).

Στον φάκελο υποψηφιότητας μπορούν προαιρετικά να συμπεριληφθούν:

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους τίτλους της αλλοδαπής.
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών.
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων / εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.
Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος.

Η επιλογή γίνεται βάσει μοριοδότησης.  Το σύστημα μοριοδότησης έχει αναλυτικά ως εξής:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ %

1

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος

10%

2

Γραπτή πρόταση

35%

3

Πτυχιακή διπλωματική εργασία

5%

4

Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

5%

5

Συναφής ερευνητική / επαγγελματική εμπειρία

5%

6

Συνέντευξη

40%


ΣΥΝΟΛΟ

100%

Η προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει μία υποψηφιότητα είναι 100 (εκατό). Η βάση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι 60 (εξήντα) μόρια. Το σύστημα μοριοδότησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Σ.Τ.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στην/στον υποψήφια/υποψήφιο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής της υποψηφιότητας. Η λίστα με τα ονόματα των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι επιτυχούσες/-όντες καλούνται να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στο ΠΜΣ στη γραμματεία εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

Ξένες γλώσσες

Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

Κύριες υποχρεώσεις

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού σπουδών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός" βρίσκεται στο ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2020

Χρονική διάρκεια φοίτησης και κύριες υποχρεώσεις για τη χορήγηση τίτλου

Η κανονική χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτη. Κατ’ εξαίρεση, και μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής και του διευθυντή του ΠΜΣ, η φοίτηση δύναται να παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο. Πιο αναλυτικά:

1. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης θερινής περιόδου (120 πιστωτικές μονάδες).

2. Στα δύο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς συνολικά έξι (6) μαθήματα. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής από τρία προσφερόμενα, ενώ το δεύτερο εξάμηνο ένα ακόμα υποχρεωτικό μάθημα και δύο επιλογής από τέσσερα προσφερόμενα. Το υποχρεωτικό μάθημα του εαρινού εξαμήνου θα είναι σπονδυλωτού χαρακτήρα. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει βαρύτητα 10 πιστωτικών μονάδων (ECTS)  (Συνολική βαρύτητα 60  πιστωτικών μονάδων).

3. Στο τέλος του β’ εξαμήνου, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου,  ο φοιτητής υποχρεούται να συμμετάσχει σε ανασκαφή ή άλλη έρευνα πεδίου που διεξάγει ή στην οποία μετέχει διδάσκων του Τομέα Αρχαιολογίας, και που προσδίδει 30 πιστωτικές μονάδες.

4. Στο γ’ εξάμηνο  ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης.  Η εργασία, έκτασης 20.000-30.000 λέξεων (εκτός βιβλιογραφίας), θα πρέπει να παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου, και έχει βαρύτητα 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Α’ εξάμηνο
(2  υποχρεωτικά μαθήματα & 1 μάθημα κατ’ επιλογή)

ECTS


Υποχρεωτικά μαθήματα


1

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: Θεωρία και πράξη

10

2

Ενάλια αρχαιολογία

10


Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή


1

Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι

10

2

Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I

10

3

Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι

10

 

B’ εξάμηνο
(1  υποχρεωτικό μάθημα & 2 μαθήματα κατ’ επιλογή)

ECTS


Υποχρεωτικά μαθήματα


1

Σπονδυλωτό (μάθημα συνδιδασκαλίας με διάφορη θεματική)

10


Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή


1

Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ

10

2

Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ

10

3

Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ

10

4

Θέματα Ενάλιας αρχαιολογίας

10

 

Θερινή περίοδος

ECTS

Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου για ένα μήνα (4 εβδομάδες)

30

 

Γ’ εξάμηνο

ECTS

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

30

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική, εκτός αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ.

Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την:

 • Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες. Ο συγκεκριμένος αριθμός πιστωτικών μονάδων προκύπτει (σε εβδομαδιαία βάση) από τις ώρες
  • υποχρεωτικής παρακολούθησης της διδασκαλίας,
  • προετοιμασίας για εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο των σεμιναρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα,
  • προετοιμασίας και συγγραφής της τελικής εξαμηνιαίας εργασίας του κάθε μαθήματος, καθώς και
  • παρακολούθησης και συμμετοχής στον κύκλο διαλέξεων που οργανώνει το ΠΜΣ.
 • Την ενεργή συμμετοχή σε ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα πεδίου (χερσαία ή ενάλια) που διευθύνει ή στην οποία συμμετέχει μέλος του Τομέα αρχαιολογίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Στις έρευνες αυτές οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν αυξημένες υποχρεώσεις (σε σχέση με τους προπτυχιακούς) πέραν της απλής συμμετοχής, που μπορεί να περιλαμβάνουν την επιτήρηση σκαμμάτων, την εκπόνηση ανασκαφικών εκθέσεων, τη μελέτη ανασκαφικού υλικού και άλλες επιστημονικές εργασίες.
 • Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και συνοδεύεται από υποχρεωτική παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσής της σε ειδικές συναντήσεις με τους επόπτες και τους συμφοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας τους, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Επίβλεψη και αξιολόγηση

Επίβλεψη

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συγκροτείται από την Συνέλευση του Τμήματος με εισήγηση της  Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ε.ΔΙ.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 (οκτώ).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος ή των διδασκόντων, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και βασίζεται στην αντικειμενική εκτίμηση της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του/της μεταπτυχιακού φοιτητή-τριας που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στα 6 (έξι) μαθήματα, στη συμμετοχή του στην έρευνα πεδίου, και στη διπλωματική του εργασία.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας του/της μεταπτυχιακού φοιτητή-τριας στα 6 μαθήματα, στην έρευνα πεδίου και στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Συγκεκριμένα:

 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας του/της μεταπτυχιακού φοιτητή-τριας στα 6 μαθήματα καλύπτει το 50% του βαθμού του Δ.Μ.Σ.,
 • ο βαθμός του από τη συμμετοχή στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου καλύπτει το 25% του βαθμού του Δ.Μ.Σ., και
 • ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας καλύπτει το υπόλοιπο 25% του βαθμού του Δ.Μ.Σ.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 3ο εξάμηνο την διπλωματική εργασία που έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα, σε θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων και 2 μέλη ΔΕΠ) που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντού του ΠΜΣ. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του Δ/ντού του ΠΜΣ. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κλπ), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του Δ/ντή του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας