Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προϋποθέσεις

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται  από  Τμήματα  με  συναφές γνωστικό αντικείμενο, αποφαίνεται η  Συντονιστική Επιτροπή με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι:

  • η κατοχή πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς
  • η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όσοι έχουν δίπλωμα A2 ή B1 καλούνται σε εξέταση γλώσσας), και η ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
  • η προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών από μέλη της ακαδημαϊκής, ή/και της ερευνητικής κοινότητας

Φοιτητές της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται μέσω της εξέτασης των φακέλων τους και μέσω προφορικής συνέντευξης. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 2) ερευνητική πρόταση, 3) συστατικές επιστολές, 4) πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, 5) πανεπιστημιακές εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν, 6) αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο εάν υπάρχουν, και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στην αξιολόγησή του/της.

Τέλη φοίτησης και Υποτροφίες

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ειδικότερα για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη έχουν εξασφαλιστεί οι εξής υποτροφίες:

  • 1 έως 2 υποτροφίες κατ’ έτος για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στην κλασική αρχαιολογία (Υποτροφίες στη μνήμη Φάνη Κωνσταντακόπουλου).
  • Το ΠΘ παρέχει σε ετήσια βάση υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Επικοινωνία

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΠΜΣ είναι pmsa@uth.gr.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας