Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) δεσμεύεται σε μια πολιτική που εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποσκοπεί στην προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκής ελευθερίας και διαφάνειας. Ακολουθεί διαδικασίες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του. Στη χάραξη της πολιτικής για την διασφάλιση της ποιότητας, το τμήμα Ι.Α.Κ.Α. λαμβάνει υπόψη  τον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη καθώς και την εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το Ι.Α.Κ.Α., στοχεύει στη διαρκή βελτίωση και αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, του διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και των γνώσεων και της κατάρτισης των φοιτητών και των φοιτητριών του. Για τον σκοπό αυτό:

 • συζητά στη Συνέλευση του Τμήματος, βελτιώνει και επικαιροποιεί το Πρόγραμμα των Προπτυχιακών Σπουδών κάθε χρόνο, στο εαρινό εξάμηνο, με αναφορά τόσο τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις όσο και τις διδακτικές ανάγκες με στόχο να διασφαλίζονται  οι γνώσεις και οι δεξιότητες των διδασκομένων  στις κατευθύνσεις της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας  και της Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας, καθώς και ο διεπιστημονικός  διάλογος  ανάμεσά στις τρεις κατευθύνσεις σε ένα δημιουργικό περιβάλλον έρευνας και εργασίας
 • αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να επιτυγχάνονται μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοί του να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στις απαιτήσεις της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αγοράς εργασίας.
 • για τον έλεγχο της ποιότητας του διδακτικού έργο:
  • αξιολογεί σε εξαμηνιαία βάση τη διδασκαλία από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με σκοπό τη βελτίωσή της
  • μεριμνά για την απρόσκοπτη υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος σε συνθήκες που αξιοποιούν ποικίλες διδακτικές μεθόδους  (μικρές ή  και μεγαλύτερες ομάδες,  εκπαιδευτικές εκδρομές, πρακτική άσκηση κλπ) και σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές
  • επιδιώκει τη σταθερή επικοινωνία των διδασκόντων  και των διδασκουσών με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  και εκτός των ωρών του μαθήματος  σε συγκεκριμένες ώρες συνεργασίας
  • ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες  σε ατμόσφαιρα ακαδημαϊκής ελευθερίας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού
  • φροντίζει για την ομαλή ακαδημαϊκή πρόοδο  των φοιτητών και των φοιτητριών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων σε ζητήματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή δεοντολογία, τον  επιστημονικό τους προσανατολισμό, την διεθνή κινητικότητα (Erasmus),  μέσω θεσμοθετημένων Συμβούλων Σπουδών
  • διατηρεί στενή συνεργασία με την υπηρεσία της «Πρόσβασης» (φοιτητών με αναπηρίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
  • ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας του για όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο τμήμα
  • μεριμνά για τους μελλοντικούς του φοιτητές και φοιτήτριες  συμμετέχοντας στη διοργάνωση των «Ανοιχτών Θυρών» του πανεπιστημίου, εισηγείται σχετικά με τον αριθμό εισακτέων και ενημερώνεται για το επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.
 • επιλέγει διδακτικό προσωπικό που να διαθέτει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει
 • για την προώθηση του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος:
  • ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα, μεταπτυχιακά προγράμματα και τη συνεργασία με Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας τη διεθνή τους κινητικότητα.
  • μεριμνά για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση τακτικών εβδομαδιαίων συναντήσεων, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και καλλιεργεί την εξωστρέφεια σε συνεργασία με φορείς της πόλης αλλά και τη διεθνή προβολή του έργου που παράγεται.
  • αξιοποιεί ερευνητικά κονδύλια και διεκδικεί ερευνητικά προγράμματα στα οποία απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες, φοιτητές και φοιτήτριες.
  • υλοποιεί  ετησίως καταγραφή του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο αυτο-αξιολόγησής των μελών μέσω των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων που υποβάλλονται στην ΜΟΔΙΠ του ΠΘ.
 • επιδιώκει την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα μέσω της ανανέωσης των διδακτικών αντικειμένων και εισαγωγής νέων μαθημάτων, προσφέροντας έτσι ένα στέρεο υπόβαθρο για όσες και όσους επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους
 • για το επίπεδο ζήτησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας:
  • επιδιώκει την προσφορά γνώσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και την εξασφάλιση προσόντων που διευρύνουν τις δυνατότητες επαγγελματικών διεξόδων των φοιτητών και των φοιτητριών
  • διενεργεί έρευνες και συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος
 • συνεργάζεται αρμονικά με τη Γραμματεία και όλο το προσωπικό του Π.Θ., ενημερώνει τη διοίκηση για ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές του και στη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Π.Θ. και παράλληλα καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή τους
 • προβαίνει σε ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ και μεριμνά για την καλή συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος
 • μεριμνά για την επικαιροποίηση και την ποιότητα της ιστοσελίδας του τμήματος ώστε αυτή να είναι διαρκώς έγκυρη πηγή πληροφόρησης για όσα συμβαίνουν στο τμήμα.
 • αναρτά την πιο επίκαιρη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ στην ιστοσελίδα του και την κοινοποιεί ποικιλοτρόπως σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (φοιτητές και φοιτήτριες, διδάσκοντες και διδάσκουσες, Διοίκηση του Πανεπιστημίου) έτσι ώστε να υλοποιείται η Πολιτική Ποιότητάς του.

Το τμήμα Ι.Α.Κ.Α. υιοθετεί εκπαιδευτικές πρακτικές που να υποστηρίζουν την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και την ελληνική κοινωνία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας